ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
4
ПЛОЩ
91.20 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ИД 612/2023г - гр. Русе, ул. Мальовица № 81, ет. 4, ап. 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

11157 / 10.06.2024

Изпълнително дело №: 20238330400612

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делото, собственост на АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ и ДЕНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА, а именно:

      САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.1150.5.17 /шест три четири две седем точка четири точка едно едно пет нула точка пет точка едно седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Мальовица“ № 81 /осемдесет и едно/, ет. 4 /четири/, ап. 8 /осем/. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 /четири/ в сграда с идентификатор 63427.4.1150.5 /шест три четири две седем точка четири точка едно едно пет нула точка пет/; Предназначение: Жилищна сграда - многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.1150 /шест три четири две седем точка четири точка едно едно пет нула/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение; Брой нива на обекта: 1 /едно/. С посочена в документа площ: 91.20 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/, а по нотариален акт, учредяващ договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията – Русе с вх. Рег. № 13955/13.10.2006г, Акт № 60, том 10 представлява АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се в гр. Русе, етаж четвърти, вход „Б“ /българска буква „Б“/, с адрес по удостоверение за данъчна оценка: ул. „Мальовица“ № 81 /осемдесет и едно/, вход 2 /две/, състоящ се от две стаи, дневна, столова, бокс и сервизни помещения, със застроена площ за целия апартамент 103.95 кв.м. /сто и три квадратни метра и деветдесет и пет квадратни дециметра/, а по удостоверение за данъчна оценка – с площ 104 кв.м. /сто и четири квадратни метра/ при граници: от три страни – терен на комплекса, стълбище, ап. № 7 на IV етаж, ведно с прилежащите части по кадастрална: няма данни, а по нотариален акт ведно с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ със светла площ 12.90 кв.м. /дванадесет квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра/, а по удостоверение за данъчна оценка с площ от 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, при граници: изба № 7, коридор, изба № 9, терен на комплекса, изба от вход „А“, заедно с ТАВАН № 8 /осем/, със светла площ 10.05 кв.м. /десет квадратни метра и пет квадратни дециметра/, при граници: таван № 9, от две страни – терен на комплекса, таван № 7, заедно с 6.767% /шест цяло седемстотин шестдесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху следния ПОЗЕМЛЕН ИМОТ общинска собственост с идентификатор 63427.4.1150 /шест три четири две седем точка четири точка едно едно пет нула/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. ДРУЖБА 2 /две/, ул. МАЛЬОВИЦА, с площ 11795 кв.м. /единадесет хиляди седемстотин деветдесет и пет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2019, 2110, 2111, 2150, квартал: 606, парцел: I; Съседи на поземления имот: 63427.4.1121, 63427.4.1120, 63427.4.1122, 63427.4.1140, 63427.4.1258, 63427.4.1141, 63427.4.1142, 63427.4.1143, 63427.4.1257, 63427.4.1144, 63427.4.1157, 63427.4.1158, 63427.4.1159, 63427.4.1256, 63427.4.1160, 63427.4.2583. със Заповед № 443/23.12.1983г. на ИК на ОбНС-Русе. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.4.1150.5.16; Под обекта: 63427.4.1150.5.15; Над обекта: 63427.4.1150.5.18. Стар идентификатор: няма.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 118569.60 лв.

учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, 2006 г., подновена през 2016 г.,вписана Възбрана в полза на ОБЩИНА РУСЕ, вписана през 2019 г. по партида на ДЕНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА,вписана Възбрана в полза на ОБЩИНА РУСЕ, вписана през 2019 г. по партида на АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ,вписана Възбрана в полза на ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ АД, цесионер на вземането на ФИНАНСОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД, вписана през 2023 г.

Определям всеки Сряда и Петък от 15,00 ч. - 17,00 ч.

  • Срок за регистрация: от 01.07.2024 г. до 17,00 часа на 01.08.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 06.08.2024 09:00 КРАЙ:12.08.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 01.08.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 09:31 часа
Тристаен апартамент
91.22 кв.м
87 336.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 648/2023г. - гр. Русе, кв. ДРУЖБА 3, ул. „АЛЕКСАНДЪР ХАДЖИРУСЕТ“ № 2, бл. 44, вх. 1, ет. 3, ап. 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.08.2024 09:00