ПЛОЩ
2 200.00 кв.м
Населено място
с. Басарбово
Адрес
ИД 759/2023г. - с. Басарбово, ул. Васил Левски № 25
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.08.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

11185 / 10.06.2024

Изпълнително дело №: 20238330400759

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 01.07.2024 г. до 01.08.2024 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на съделителите БОЖИДАР АТАНАСОВ ХРИСТОВ, ДАНКА БОРИСОВА АТАНАСОВА и ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ, а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 0.386 / нула точка три осем шест/, с адрес с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе, ул. Васил Левски № 25 /двадесет и пет/, с площ, съгласно скица № УТ-01-398/26.02.2020 на Община Русе: 2200 кв.м. /две хиляди и двеста квадратни метра/, трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до десет метра/, УПИ XII /римско дванадесет/ има площ 2186 кв.м. /две хиляди сто осемдесет и шест квадратни метра/ и е отреден за жилищно застрояване; при съседи на имота: 0.984; 0.385; 0.1025, 0.387; ведно с построените в имота сгради: СГРАДА № 0.386.2 / нула точка три осем шест точка две/ - едноетажна масивна стоманобетонна жилищна сграда – еднофамилна, с площ 103 кв.м. /сто и три квадратни метра/; ДВОРИЩЕН КЛОЗЕТ с размери 1.95/1.75м. /едно цяло деветдесет и пет на едно цяло седемдесет и пет метра/; СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с размери 4.35/5.60м. /четири цяло тридесет и пет на пет цяло и шестдесет метра/, която в южния край е с височина 1.35 м. /едно цяло тридесет и пет метра/, а в северния височината е 0.00 м. /нула цяло нула нула метра/ - в лошо състояние, за събаряне; ГАРАЖ с размери 6.40/6.75м. /шест цяло и четиридесет на шест цяло седемдесет и пет метра/, който не е нанесен на скицата.

ЦЕНА: 112 320.00 лв.

Вписана искова молба в СВ-Русе - 2020г.

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 01.08.2024 г., участвалите в публичната продан на 02.08.2024 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 30 май 2024 г. в 09:16 часа
Парцел с къща
1 190.00 кв.м
28 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тръстеник
Адрес
ИД 1334/2023г. - с. Тръстеник, ул. Васил Левски № 26
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.07.2024 09:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 09:07 часа
Парцел с къща
803.00 кв.м
10 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писанец
Адрес
ИД 425/2024 - с. Писанец
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 09:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 09:22 часа
Парцел с къща
1 344.00 кв.м
15 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ряхово
Адрес
ИД 211/2024г. - с. Ряхово, ул. Цар Симеон № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 09:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 09:33 часа
Парцел с къща
840.00 кв.м
1 824.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тетово
Адрес
ИД 727/2018г - с. Тетово, общ. Русе, ул. Странджа № 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 25.09.2024 до 25.10.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2024 09:00