ПЛОЩ
501.00 кв.м
Населено място
с. Тръстеник
Адрес
ИД 1201/2023г. - с. Тръстеник, общ. Иваново, местност ДВЕ ПЕЧАЛБИ
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.08.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

11154 / 10.06.2024

Изпълнително дело №: 20238330401201

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ТОДОР РАЙКОВ ТОДОРОВ, а именно:

      1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73362.604.6 /седемдесет и три хиляди триста шестдесет и две, точка, шестотин и четири, точка, шест/, находящ с в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, местност ДВЕ ПЕЧАЛБИ, целият с площ 501 кв.м. /петстотин и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: широколистна гора, подотдел: нискостъблени/издънково насаждение; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 604006; при съседи на поземления имот: 73362.604.112, 73362.604.16, 73362.604.7, 73362.169.105.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 352.80 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя ОБЩИНА РУСЕ, ,вписана Възбрана в полза на ТД НАП ВАРНА, ОФИС РУСЕ, 2 бр.,вписана Възбрана в полза на АНТОНИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА,

Определям всеки Сряда и Петък от 15 до 17 ч. за запознаване с книжата на имота.

  • Срок за регистрация: от 15.07.2024 г. до 17,00 часа на 15.08.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 20.08.2024 09:00 КРАЙ:26.08.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 15.08.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 08:58 часа
Земеделски имот
1 084.00 кв.м
260.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писанец
Адрес
ИД 425/2024 - с. Писанец, м. Кайсиева градина
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 09:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 09:13 часа
Земеделски имот
306.00 кв.м
140.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писанец
Адрес
ИД 425/2024 - с. Писанец, м. ЧАСТНИ ЛОЗЯ
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 09:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 09:17 часа
Земеделски имот
313.00 кв.м
140.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писанец
Адрес
ИД 425/2024 - с. Писанец, м. ЧАСТНИ ЛОЗЯ
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 09:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 09:25 часа
Земеделски имот
1 527.00 кв.м
864.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пепелина
Адрес
ИД 1332/2023г - с. Пепелина, общ. Две могили, местност АЛАН ДЕРМЕН
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.08.2024 09:00