ПЛОЩ
4 000.00 кв.м
Населено място
с. Елшица
Адрес
местност: „Полените“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 29.06.2024 до 29.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.07.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 идеална част поземлен имот с идентификатор 27406.112.18 /двадесет и седем хиляди четиристотин и шест, точка, сто и дванадесет, точка, осемнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на имота: с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, местност: „Полените“, с площ от 4000кв.м./четири хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8/осма/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 112018, при граници и съседи: 27406.112.10; 27406.112.17; 27406.112.16; 27406.112.21; 27406.112.19; 27406.112.42, а съгласно акт за собственост: Решение №01РЕ от 17.09.1997г., издадено от ПК гр. Панагюрище, имотът представлява Нива от 4,001дка/четири декара и един квадрат/. Осма категория, местност Полените, имот № 112018 по картата на землището, при граници на имота: №112019, №112017, № 112010, № 112042, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

Деница Йорданова Станчева
РЕГ. № ЧСИ
889
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.3
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 444044
Мобилен телефон
0889 868 690; 0887 363 635
уебсайт
Публикувано на 15 май 2024 г. в 09:34 часа
Земеделска земя
1 799.00 кв.м
1 224.72 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
Адрес
местност КОЛЬОВА ЧЕШМА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 15:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 12:04 часа
Земеделска земя
2 792.00 кв.м
4 513.14 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стрелча
Адрес
местността „СВЕТИ НИКОЛА“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 01.06.2024 до 01.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.07.2024 11:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 14:30 часа
Земеделска земя
177 202.00 кв.м
94 055.13 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дъбравите
Адрес
22 бр. имота в с. Дъбравите
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 08.06.2024 до 08.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.07.2024 15:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 14:37 часа
Земеделска земя
208 368.00 кв.м
113 699.32 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дъбравите
Адрес
22 бр. имота в с. Дъбравите
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 09.06.2024 до 09.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.07.2024 15:00