ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
5
ПЛОЩ
44.17 кв.м
Населено място
гр. Пловдив
Адрес
ул. " Кичево" № 9, ет. 5, ап. 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Константин Михайлов Павлов
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.08.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

за ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

по реда а чл. 501а-501ж от ГПК

 

 

Важни срокове:

1. Срок за РЕГИСТРАЦИЯ на наддавачите - от 25.06.2024 г. до 17.00 часа на 25.07.2024 г.

2. Срок за НАДДАВАНЕТО в електронния публичен търг - от 01.08.2024 г. до 17.00 часа на 07.08.2024 г.

3. Обявяване на КУПУВАЧ08.08.2024 г.

Място на провеждане на електронния публичен търг: Онлайн платформата за електронни публични търгове, създадена и поддържана от Министерство на правосъдието с интернет адрес: https://zapori.mjs.bg/.

 

5/6 ид.ч. (пет шести идеални части) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.1818.3.8 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и тридесет, точка, хиляда осемстотин и осемнадесет, точка, три, точка, осем), представляващ АПАРТАМЕНТ № 8 (осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. ''Кичево'' № 9 (девет), ет. 5 (пет), ап. 8 (осем), който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.1818 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и тридесет, точка, хиляда осемстотин и осемнадесет), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно) с площ от 44.17 кв.м. (четиридесет и четири цяло и седемнадесет стотни квадратни метра), състоящ се от една спалня, дневна с кухня, баня с тоалетна и коридор, при съседи: на същия етаж – 56784.530.1818.3.7, под обекта – 56784.530.1818.3.6, над обекта – няма, заедно с 5/6 ид.ч. (пет шести идеални части) от прилежащото складово помещение С – 2 (буква ''С'' – две) с площ от 1.77 кв.м. (едно цяло седемдесет и седем стотни квадратни метра), находящо се на първи етаж на кота +0.00 (плюс нула метри) при граници: от изток – складово помещение № С – 1, отгоре – апартамент № 2, от юг – коридор, от запад – складово помещение № С – 1, от север – външен зид на сградата, ВЕДНО с 5/6 ид.ч. (пет шести идеални части) от 8.25 % ид.ч. (осем цяло двадесет и пет стотни процента идеални части) от общите части на сградата, равняваща се на 14.71 кв.м. (четиринадесет цяло седемдесет и една стотни квадратни метра), като така общата квадратура възлиза на 60.64 кв.м. (шестдесет цяло шестдесет и четири стотни квадратни метра), ВЕДНО с 5/6 ид.ч. (пет шести идеални части) от 5.77 % ид.ч. (пет цяло седемдесет и седем стотни процента идеални части) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.530.1818 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и тридесет, точка, хиляда осемстотин и осемнадесет) находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. ''Кичево'' № 9 (девет) с предназначение на територията: урбанизирана с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до десет метра) с площ: 238 кв.м. (двеста тридесет и осем квадратни метра) с номер по предходен план: 1818 (хиляда осемстотин и осемнадесет), квартал: 110 (сто и десет), парцел: XVII1818 (седемнадесет римско – хиляда осемстотин и осемнадесет), при съседи: 56784.530.9613, 56784.530.1819, 56784.530.1820, 56784.530.1817, 56784.530.1816, 56784.530.1815.

Константин Михайлов Павлов
РЕГ. № ЧСИ
824
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 219, етаж 3
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 650651
Мобилен телефон
0885899850
уебсайт
Публикувано на 28 май 2024 г. в 09:27 часа
Двустаен апартамент
55.00 кв.м
54 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
гр. Пловдив, ул. Кракра № 10, ет. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 16.06.2024 до 16.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.07.2024 13:00
Публикувано на 30 май 2024 г. в 17:20 часа
Двустаен апартамент
56.85 кв.м
101 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
гр. Пловдив, ул. „Борба“ № 3, ет. 4, ап. 18
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 11.06.2024 до 11.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.07.2024 10:00
Публикувано на 31 май 2024 г. в 13:52 часа
Двустаен апартамент
56.21 кв.м
23 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
ж.к „Тракия“, бл. 33А , вх. А, ет. 4, ап. 15
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:00