ПЛОЩ
2 255.00 кв.м
Населено място
с. Щипско
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 22.07.2024 до 22.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.08.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Урегулиран поземлен имот  II-23/ втори- двадести три/ в кв. 34/ тридесет и четири/, по плана на с. Щипско, общ.Вълчи дол, обл. Варна, представляващ празно дворно място с площ от 2110 кв.м./ две хиляди сто и десет/, при граници: улица, УПИ III-24, IV-21, I-22, а по скица на АГКК представлява поземлен имот с идентификатор № 84022.501.23/ осемдесет и четири хиляди двадесет и две точка петстотин и едно точка двадесет и три/, находящ се в с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна с площ от 2255 кв.м./ две хиляди двеста петдесет и пет/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: 23/ двадесет и три/, квартал: 34/тридесет и четири/, парцел II/ втори/, при съседи: 84022.501.22, 84022.501.21, 84022.501.24, 84022.501.768, 84022.11.203.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 4 април 2024 г. в 10:43 часа
Парцел
3 210.00 кв.м
6 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бояна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:45
Публикувано на 15 април 2024 г. в 11:36 часа
Парцел
1 485.00 кв.м
4 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 09:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 13:59 часа
Парцел
1 477.00 кв.м
669.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 09:45
Публикувано на 15 април 2024 г. в 14:03 часа
Парцел
1 678.00 кв.м
774.51 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:00