ПЛОЩ
4 232.00 кв.м
Населено място
с. Рогош
Адрес
местност ТРЪНКИТЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Иванов Луков
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

20208200400563 -

500/4232 (петстотин върху четири хиляди двеста тридесет и две) идеални части от поземлен имот с идентификатор 62858.34.20 (шест, две, осем, пет, осем, точка, три, четири, точка, две, нула), по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г./ 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Рогош, местност ТРЪНКИТЕ, с площ: 4232 кв.м (четири хиляди двеста тридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план: 034020, съседи: 62858.501.4169, 62858.34.21, 62858.34.347, 62858.34.623, а съгласно акт за собственост: 500/4232 (петстотин върху четири хиляди двеста тридесет и две) идеални части от поземлен имот с идентификатор № 62858.34.20 (шестдесет и две хиляди осемстотин петдесет и осем, точка тридесет и четири, точка, двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със заповед № РД -18 – 34 от 06.03.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, намиращ се в село Рогош, община Марица, област Пловдивска, с площ от 4232 кв.м (четири хиляди двеста тридесет и два квадратни метра) с трайно предназначение – Земеделска територия и начин на трайно ползване - за нива, пета категория, в местността „Трънките“, при граници и съседи на имота: имоти с № 62858.34.348, № 62858.34.21, № 62858.34.347, № 62858.34.19.

В ПИ с идентификатор 62858.34.20 при извършване на описа се констатират сгради, за които няма данни за законност, не са отразени в кадастралната карта и не са предмет на продажба.

Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 1 882,40 лв. (хиляда осемстотин осемдесет и два лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 494, ал. 2 от ГПК във вр. чл. 485, ал. 4 от ГПК.

Тодор Иванов Луков
РЕГ. № ЧСИ
820
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул."Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 506
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 650072
Мобилен телефон
0895662576
уебсайт
Публикувано на 24 април 2024 г. в 15:49 часа
Земеделска земя
1 492.00 кв.м
26 856.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Храбрино
Адрес
с. Храбрино, местност „Долни ливади
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 13:44 часа
Земеделска земя
566.00 кв.м
63.94 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Руен
Адрес
местност СВ.ИЛИЯ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 11:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 13:51 часа
Земеделска земя
1 842.00 кв.м
220.58 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Руен
Адрес
местност СВ. ИЛИЯ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 12:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 13:55 часа
Земеделска земя
1 112.00 кв.м
128.58 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Руен
Адрес
местност ЗАХАРА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:00