ПЛОЩ
1 403.00 кв.м
Населено място
с. Оглед
Адрес
1/4 ид.ч. от пасище в с. Оглед, м. Ичименище
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/4 (една четвърт) идеални части от ПАСИЩЕ, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53309.12.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Оглед, общ. Рудозем, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 888/ 18.12.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността Ичименище, в землището на с. Оглед, ЕКАТТЕ 53309, общ. Рудозем, обл. Смолян, с площ от 1.403 дка (един дка и четиристотин и три кв.м.), девета категория, трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: пасище, номер по предходен план: 012010, при граници и съседи- поземлени имоти с идентификатори 53309.12.9, 53309.12.11, 53309.12.28.

 

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет. 6 офис 17, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 6 юни 2024 г. в 16:36 часа
Земеделска земя
1 501.00 кв.м
781.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бориново
Адрес
местност „УСОЙКАТА“
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 05.07.2024 до 05.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 11:00
Публикувано на 6 юни 2024 г. в 16:37 часа
Земеделска земя
3 916.00 кв.м
1 128.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бориново
Адрес
местност "ОСИЩЕТО"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 05.07.2024 до 05.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 11:00
Публикувано на 7 юни 2024 г. в 14:37 часа
Земеделска земя
3 098.00 кв.м
1 673.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Босилково
Адрес
1/2 ид.ч. от нива в с. Босилково, м. Равнища
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 06.07.2024 до 06.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.08.2024 10:00
Публикувано на 17 юни 2024 г. в 15:57 часа
Земеделска земя
22 576.00 кв.м
10 836.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Босилково
Адрес
1/2 ид.ч. от гора в с. Босилково, м. Кикелвото
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 28.07.2024 до 28.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.08.2024 10:00