ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
3 397.00 кв.м
Населено място
с. Мало Конаре
Адрес
местност Дервишки гьол
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 27.07.2024 до 27.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.08.2024 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46749.141.126 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, едно, четири, едно, точка, едно, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-248/24.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, местност Дервишки гьол, с площ: 3397 кв.м. (три хиляди триста деветдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 141126, при съседи: 46749.141.139, 46749.141.38, 46749.141.99, 46749.141.125.

Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 159 840,00 лв. (сто петдесет и девет хиляди осемстотин и четиридесет лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 485, ал. 4 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 ЗДДС.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 7 май 2024 г. в 09:07 часа
Производствен имот
1 420.00 кв.м
1 166 849.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. Георги Кьосеиванов № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 11:00
Публикувано на 8 май 2024 г. в 15:29 часа
Производствен имот
4 788.00 кв.м
470 269.44 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Харалампи Венциславов Пилафов
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 16:00
Публикувано на 3 юни 2024 г. в 11:36 часа
Производствен имот
3 645.00 кв.м
206 055.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Варвара
Адрес
с. Варвара, общ. Септември, местност ГРАДИНИТЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 08.06.2024 до 08.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.07.2024 09:00