ПЛОЩ
110.00 кв.м
Населено място
гр. Враца
ОКРЪЖЕН СЪД
Враца
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Момчил Петков Нелов
СРОК
от 12.06.2024 до 12.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА 1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 12259.1020.95.1.2, находящ се в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г./16.09.2005г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 14.11.2017г. Адрес на имота: гр. Враца, ул. „Здравец” № 2, ет. 2. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 12259.1020.95.1. Предназначение: Жилищна сграда- еднофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1020.95. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент- в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 110.00 кв.м. Прилежащи части: стълбище, стълб. клетка, мазе и съотв. ид.ч. от общите части и от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма. Под обекта: 12259.1020.95.1.1. Над обекта: 12259.1020.95.1.3. Стар идентификатор: няма. Носители на други вещни права по данни на КРНИ: няма данни. и 2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12259.1020.95.1.3, находящ се в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г./16.09.2005г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 14.11.2017г. Адрес на имота: гр. Враца, ул. „Здравец” № 2, ет. 3. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 12259.1020.95.1. Предназначение: Жилищна сграда- еднофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1020.95. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент- в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 113.62 кв.м. Прилежащи части: стълбище, стълб. клетка-34.15, мазе-78.19 и съотв. ид.ч. от общите части и от правото на строеж. Ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма. Под обекта: 12259.1020.95.1.2. Над обекта: няма. Стар идентификатор: няма. Носители на други вещни права по данни на КРНИ: няма данни. Описание по кадастрални скици, а по доказателствен материал имотите са описани като: II/ВТОРИЯ/ и III /ТРЕТИЯ/ – ТАВАНСКИ ЕТАЖИ от масивна триетажна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот /IV/– четвърти бивш парцел IV, с п. и. 1761/ хиляда седемстотин шестдесет и едно/, в кв. 6/ шести/ по плана на гр. Враца, Общ. Враца, Обл. Враца, одобрен със Заповед ЧЗРП 758/05.07.1999 г. с площ от 300 кв. м/ триста/ кв. метра, при съседи: бул. „Хр. Ботев” и ул. „Здравец” и отредено за жилищно строителство, които етажи са както следва: ВТОРИЯ етаж с площ от 110/ сто и десет/ кв. м и се състои от четири стаи, хол, кухня и сервизни помещения и ТРЕТИЯ/ ТАВАНСКИ/ етаж с площ от 113.62/ сто и тринадесет цяло и шестдесет и две стотни/ кв. м и състоящ се от пет стаи и сервизно помещение, заедно със стълбище и стълбищна клетка с площ от 31.15/ тридесет и четири цяло и петнадесет стотни/ кв. м и МАЗЕ с площ от 78.19/ седемдесет и осем цяло и деветдесет стотни/ кв. м и съответните ид. ч. от общите ч. на сградата и също толкова от правото на строеж върху мястото.-----------------------------------

Момчил Петков Нелов
РЕГ. № ЧСИ
723
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Враца, ул.”Търговска" № 1, ет.4
Окръжен съд
Враца
Телефон
092 660611
Мобилен телефон
0885222213
Публикувано на 17 юни 2024 г. в 10:22 часа
Други
1 300.00 кв.м
832.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Враца
ОКРЪЖЕН СЪД
Враца
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Нацков Борисов
СРОК
от 23.06.2024 до 23.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.07.2024 14:00
Публикувано на 17 юни 2024 г. в 16:11 часа
Други
3 000.00 кв.м
1 738.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бъркачево
ОКРЪЖЕН СЪД
Враца
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Нацков Борисов
СРОК
от 22.06.2024 до 22.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.07.2024 11:00