ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
3
ПЛОЩ
54.55 кв.м
Населено място
гр. Варна
Адрес
ул. Димитър Хаджиянев 33
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 16:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2573.15.3.60 /едно нула едно три пет точка две пет седем три точка едно пет точка три точка шест нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелен обект е със Заповед 18-2041-19.02.2021 г. на Началник на СГКК - Варна, с адрес на имота: гр. Варна, район Приморски, ул. "Димитър Хаджиянев" № 33 /тридесет и три/, вх. А, ет. 3 /три/, ап. 28 /двадесет и осем/. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 /трети/ в сграда 10135.2573.15.3 /едно нула едно три пет точка две пет седем три точка едно пет точка три/. С предназначение - ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ. Сградата е разположена в поземлен имот 10135.2573.15 /едно нула едно три пет точка две пет седем три точка едно пет/, с предназначение на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта 1 /едно/. Посочена в документа площ 54.55 /петдесет и четири цяло и петдесет и пет/ кв. м., с прилежащи части: 5.6642 /пет цяло и шест хиляди шестстотин четиридесет и два/ % идеални части от общите части на сградата. Ниво: 1 /едно/. Съседни самостоятелни обекти и сградата: на същия етаж - 10135.2573.15.3.29, 10135.2573.15.3.59, под обекта - 10135.2573.15.3.2, 10135.2573.15.3.23, над обекта - 10135.2573.15.3.32, 10135.2573.15.3.33, както и 66.84 /шестдесет и шест цяло и осемдесет и четири стотни/ кв. м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2573.15 /едно нула едно три пет точка две пет седем три точка едно пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 01.02.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Варна, район "Приморски", КК "Чайка", ул. "Димитър Хаджиянев" № 33 /тридесет и три/ с площ от 4857 /четири хиляди осемстотин петдесет и седем/ кв. м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ЗА КУРОРТЕН ХОТЕЛ, ПОЧИВЕН ДОМ, предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 3802 /три хиляди осемстотин и две/, квартал № 34-А /тридесет и четири буква "А"/, парцел III /три/, при съседи: 10135.2573.14 /едно нула едно три пет точка две пет седем три точка едно четири/, 10135.2573.16 /едно нула едно три пет точка две пет седем три точка едно шест/, 10135.2573.20 /едно нула едно три пет точка две пет седем три точка две нула/, 10135.2573.13 /едно нула едно три пет точка две пет седем три точка едно три/ и с описание по документ за собственост: АПАРТАМЕНТ № 28 /двадесет и осем/, находящ се на втория етаж в жилищна сграда в гр. Варна, Община Варна, Област Варненска, район "Приморски", КК "Чайка", местност "Кара Таш", блок 3 /трети/, вход "В", с площ от 54.55 /петдесет и четири цяло и петдесет и пет/ кв.м., състоящ се от: дневна с кухненски бокс, коридор, спалня, баня-тоалет, тераса, при граници: коридор, апартамент № 27 /двадесет и седем/, двор и апартамент № 29 /двадесет и девет/, ВЕДНО с 5.6642 /пет цяло и шест хиляди шестстотин четиридевет и две десетохилядни/ % идеални части, представляващи по ценообразуване 10.10 /десет цяло и десет стотни/ кв. м. ид.ч. от общите части на сградата и 66.84 /шестдесет и шест цяло и осемдесет и четири стотни/ кв.м. идеални части от дворното място, в което е построена сградата, на посочения по-горе административен адрес, цялото с площ от 4 760 /четири хиляди седемстотин и шестдесет/ кв.м., съставляващо УПИ № III-3802 /три римско тире три хиляди осемстотин и две/ в кв. 34 "А", по плана на комплекса, при граници: от две страни - път, УПИ № I , за горски дом, Горско стопанство - гр. Варна и УПИ II - циментов завод.

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 6 юни 2024 г. в 16:48 часа
Двустаен апартамент
57.00 кв.м
169 128.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Ангел Кънчев“ № 22, ет. 6, ап. 23
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 30.06.2024 до 30.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.07.2024 13:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 12:34 часа
Двустаен апартамент
79.35 кв.м
245 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Доктор Пискюлиев 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 09.08.2024 до 09.09.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.09.2024 14:00
Публикувано на 20 юни 2024 г. в 10:04 часа
Двустаен апартамент
34.02 кв.м
86 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ж.к. Владислав Варненчик бл. 24, вх. 1, ет. 8, ап. 37
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 08.07.2024 до 08.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.08.2024 09:15