ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
14 750.00 кв.м
Населено място
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Подп. Александър Кусев"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 09.07.2024 до 09.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор  43952.507.9625 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет/ с адрес на поземления имот: гр.  Ловеч, ул. Подп. Александър Кусев, с площ от 14 750 /четиринадесет хиляди седемстотин и петдесет стотни/ кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15м/, със стар идентификатор: 43952.507.9620 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем,точка, девет шест две нула/, номер на предходен план: 43952.507.9620 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две нула/, квартал I /първи/, парцел 83 /осемдесет и три/, и съседи по схема: 43952.507.4602; 43952.507.9601; 43952.507.9624; 43952.507.9612; и сгради които попадат в имота:

 1. сграда с идентификатор 507.9625.1 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем,точка, девет шест две пет, точка, едно/ с площ от 1582 /хиляда петстотин осемдесет и два кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда;
 2. сграда с идентификатор 507.9625.2 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, две/ с площ от 84 /осемдесет и четири/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда;
 3. сграда с идентификатор 507.9625.3 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, три/ с площ от 1417 / хиляда четиристотин и седемнадесет/ кв. м., брой етажи 1 / един/, предназначени: промишлена сграда;
 4. сграда с идентификатор 507.9625.4 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, четири/ с площ от 172 /сто седемдесет и два/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда;
 5. сграда с идентификатор 507.9625.5 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем,точка, девет шест две пет,точка, пет/ с площ от 165 /сто шестдесет и пет/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда;
 6. сграда с идентификатор 507.9625.6 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, шест/ с площ от 232 /двеста тридесет и два/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда;
 7. сграда с идентификатор 507.9625.7 / четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка девет шест две пет, точка, седем/ с площ от 657 /шестстотин петдесет и седем/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда;
 8. сграда с идентификатор 507.9625.8 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка девет шест две пет, точка, осем/ с площ от 146 /сто четиридесет и шест/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда – разрушена;
 9. сграда с идентификатор 507.9625.9 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем,точка, девет шест две пет, точка, девет/ с площ от 144 /сто четиридесет и четири/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда;
 10. сгради с идентификатор 507.9625.10 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, десет/ с площ от 60 /шестдесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда;
 11. сграда с идентификатор 507.9625.11 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, единадесет/ с площ от 537 /петстотин тридесет и седем/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда;
 12. сграда с идентификатор 507.9625.12 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, дванадесет/ с площ от 12 /дванадесет/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда;
 13. сграда с идентификатор 507.9625.13 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, тринадесет/ с площ от 53 /петдесет и три/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда;
 14. сграда с идентификатор 507.9625.14 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, четиринадесет/ с площ от 57 /петдесет и седем/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда;
 15. сграда с идентификатор 507.9625.15 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, петнадесет/ с площ от 38 /тридесет и осем/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.

 

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №938/17<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Йордан Василев, тел. 0877 318 733, <br />email: <a href="mailto: [email protected] ">[email protected]</a></str

ong>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 21 май 2024 г. в 11:34 часа
Производствен имот
2 673.00 кв.м
274 824.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Троян
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 29.06.2024 до 29.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.07.2024 14:00
Публикувано на 27 май 2024 г. в 15:45 часа
Производствен имот
1 550.00 кв.м
432 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
Източна промишлена зона, вх. А
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 26.06.2024 до 26.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.07.2024 14:00
Публикувано на 27 юни 2024 г. в 16:53 часа
Производствен имот
32 735.00 кв.м
441 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Подп. Александър Кусев"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 09.07.2024 до 09.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2024 14:00
Публикувано на 8 юли 2024 г. в 15:35 часа
Производствен имот
1 458.00 кв.м
251 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дерманци
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 04.08.2024 до 04.09.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.09.2024 14:00