ПЛОЩ
27 159.00 кв.м
Населено място
с. Гранитово
Адрес
СВИНЕКОМПЛЕКС С.ГРАНИТОВО
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.487 и сл.  ГПК от 15.07.2024 г. до 15.08.2024 г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело № 20228780400879 в сградата на РС-Елхово, като на 16.08.2024г. в 14.00 ч. в зала на съда на съда ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел   удовлетворяване вземането на  ЦУ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ, а именно:

 

СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО с идентификатор №17748.14.173.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находяща се в с. ГРАНИТОВО, общ. Елхово, обл. Ямбол, със застроена площ 37 кв.м., брой етажи : един, разположена в поземлен имот с идентификатор 17748.14.173, при граници на ПИ: 17748.14.497, 17748.14.149, 17748.14.143, 17748.14.144, 17748.14.16 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №17748.14.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в с. ГРАНИТОВО, общ.Елхово, обл.Ямбол, в местността ЧИЛИКЛИ БАИР, с площ  27 159 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, шеста категория на земята при неполивни условия, при граници на ПИ: 17748.14.497, 17748.14.144, 17748.14.173, 17748.14.178, заедно с построените в имота: 1) ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор №17748.14.143.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, със застроена площ 17 кв.м., брой етажи : един;2) СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №17748.14.143.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, със застроена площ 179 кв.м., брой етажи: един; 3) СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №17748.14.143.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, със застроена площ 604 кв.м., брой етажи : един;4) СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №17748.14.143.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, със застроена площ 529 кв.м., брой етажи : един;5) СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №17748.14.143.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, със застроена площ 532 кв.м., брой етажи : един;6) СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №17748.14.143.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, със застроена площ 529 кв.м., брой етажи : един;7) СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №17748.14.143.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, със застроена площ 185 кв.м., брой етажи : един;8) СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №17748.14.143.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, със застроена площ 425 кв.м., брой етажи : един;9) СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №17748.14.143.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, със застроена площ 16 кв.м., брой етажи: един;10) СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №17748.14.143.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, със застроена площ 310 кв.м., брой етажи : един;11) СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №17748.14.143.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, със застроена площ 404 кв.м., брой етажи : един;

- Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК общо за всички имоти е в размер на 541760 лв. /петстотин четиридесет и една хиляди седемстотин и шестдесет  лева/  без ДДС, от които на облагане с ДДС в размер на 14341,39 лв. е облагаема доставка в размер на 71706,94 лв. /стойност на земята без сгради и прилежащ терен към тях/ или общата начална цена в с вкл. ДДС е в размер на 556101,39 лева.

 

Имотите са собственост на „СИС” ЕООД, с ЕИК 127605850. Тежести за имотите: Договорна ипотека, в полза на Банка ДСК, вписана в Сл Вп Елхово  на  09.08.2007 г. /неподновена/, Договорна ипотека, в полза на Банка ДСК, вписана в Сл Вп Елхово  на  09.06.2011 г. /неподновена/,Договорна ипотека, в полза на Банка ДСК, вписана в Сл Вп Елхово  на  09.06.2011 г. /подновена с вписване на 02.06.2021/, Договор за наем със срок 10г. от 05.03.2015г, сключен с Янка Христова Иванова, вписан в Сл Вп Елхово  на  06.03.2015 г., Възбрана в полза на Банка ДСК, вписана в Сл Вп Елхово  на  10.10.2016 г., Възбрана в полза на Димитър Николаев Маринов, вписана в Сл Вп Елхово  на  05.09.2017 г., Възбрана в полза на ВЛАДИНИ КРЕЙДИНГ ЕООД, вписана в Сл Вп Елхово  на  19.02.2019 г., Възбрана в полза на ЕТ „М ЕНД Б –ЯНКО МИТЕВ”, вписана в Сл Вп Елхово  на 16.04.2021 г., Възбрана в полза на ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, вписана в Сл Вп Елхово  на 07.12.2022 г., Възбрана в полза на взискателя по изп.дело ЦУ на НАП, вписана в Сл Вп Елхово  на 09.02.2022 г.,

За участие в наддаването се внася задатък 10% от началната цена в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ на РС- Елхово, което се отразява във входящия регистър.Направените предложения под оценката са недействителни .Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

Проданта приключва в края на работния ден-15.08.2024 г. -17,00ч.

 

Гр.Ямбол 12.06.2024г.      ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

 

 

 

 

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 12 юни 2024 г. в 15:06 часа
Други
1 810.19 кв.м
250 326.53 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
гр.Тополовград
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2024 15:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 06:41 часа
Други
650.00 кв.м
613 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
ул.Индже войвода №68
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 14:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 06:48 часа
Други
299.60 кв.м
7 770.47 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каменец
Адрес
землището на село Каменец, община Стралджа, област Ямбол
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 15:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 06:50 часа
Други
29.20 кв.м
777.29 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каменец
Адрес
землището на село Каменец, община Стралджа, област Ямбол
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 15:30