ПЛОЩ
1 810.19 кв.м
Населено място
гр. Тополовград
Адрес
гр.Тополовград
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2024 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от от 15.07.2024 г. до 15.08.2024 г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.201087804001135, в сградата на РС-Тополовград, като на следващия работен ден 16.08.2024г. в 15.00 ч. в залата на ТРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел   удовлетворяване вземането на „Колект БГ”АД, а именно:

Производствен терен от 1810.19 кв.м.,представляващ 90.69%ид.ч. от УПИ с ХІ-1776 в кв.26 по плана на гр.Тополовград,целият с площ 1996 кв.м., ведно с построените в него едноетажна масивна сграда - „Столова и кухня” със ЗП 384.66кв.м. и девететажна административна масивна сграда със ЗП 465 кв.м. и разгъната ЗП 3220.53 кв.м.

- Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 250 000 лв. без ДДС /двеста и петдесет хиляди лева без вкл. ДДС/, от която 1632,63лв. стойност на земя, чиято доставка е облагаема с ДДС или общо 250326,53 лв. с вкл. ДДС

Имотът е собственост на „ТРИТЕКС”ООД,за него учредена е ипотека за обезпечаване  вземане в размер на 520000лв. и е наложена  възбрана в полза на взискателя.

Книжата за проданта се намират в стая канцеларията на ДСИ при РС-Тополовград и в кантората на ЧСИ .

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Тополовград, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-15.08.2024 г. - 17,00ч.

 

       Гр.Ямбол, 12.06.2024г      ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 12 юни 2024 г. в 14:19 часа
Други
27 159.00 кв.м
556 101.39 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гранитово
Адрес
СВИНЕКОМПЛЕКС С.ГРАНИТОВО
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2024 14:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 06:41 часа
Други
650.00 кв.м
613 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
ул.Индже войвода №68
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 14:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 06:48 часа
Други
299.60 кв.м
7 770.47 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каменец
Адрес
землището на село Каменец, община Стралджа, област Ямбол
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 15:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 06:50 часа
Други
29.20 кв.м
777.29 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каменец
Адрес
землището на село Каменец, община Стралджа, област Ямбол
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 15:30