ПЛОЩ
3 000.00 кв.м
Населено място
с. Орешник
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53802.39.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орешник, общ. Тополовград, обл. Хасково , адрес на имота: с.ОРЕШНИК
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2024 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от от 15.07.2024 г. до 15.08.2024 г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.202387804001018, в сградата на РС-Тополовград, като на следващия работен ден 16.08.2024г. в 15.00 ч. в залата на ТРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел   удовлетворяване вземането на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор № 53802.39.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с.Орешник, общ. Тополовград, обл. Хасково , адрес на имота: с.ОРЕШНИК, местност ЛОЗЯ, с площ 3000 кв.м., трайно предназначение на територията :Земеделска, начин на трайно ползване : Лозе, шеста категория на земята, при граници: 53802.39.134, 53802.39.325, 53802.39.132- Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1008 лв. /хиляда и осем лева/

Имотът е собственост на СТАНКА ТОДОРОВА МАНОВА,за имота е наложена възбрана в полза на „Юробанк и Еф Джи България”АД, вписана на 07.03.2019г. в Сл Вп Тополовград, Възбрана в полза на взискателя по изп.дело „Юробанк България” АД,  вписана на 03.10.2023г. в Сл Вп Тополовград.

Книжата за проданта се намират в стая канцеларията на ДСИ при РС-Тополовград и в кантората на ЧСИ .

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Тополовград, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-15.08.2024 г. - 17,00ч.

 

       Гр.Ямбол, 12.06.2024г      ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913