ПЛОЩ
86.83 кв.м
Населено място
с. Сенокос
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- 1/6 ид. ч. (една шеста идеална част) от недвижим имот с начин на трайно ползване – ЛОЗЕ с площ от 521 кв.м. (петстотин двадесет и един квадратни метра) , трета категория, находящ се в землището на село Сенокос, местност “КЕЛНИКА”, община Балчик, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №66250.31.53 (шест, шест, два, пет, нула, точка, три, едни, точка, пет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сенокос, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план 031053, при граници и съседи имоти с идентификатори: №66250.31.227, №66250.31.52, №66250.31.226 и №66250.31.54 
 Описание: поземленият имот се намира на 270 м. Северно от строителните граници на с. Сенокос и на 150 м. От асфалтов път водещ до гробищния парк на селото. Поземленият имот се намира в шестото каре от към с. Сенокос, или предпоследен ред от лозовия масив в местност „Келника“ с подход по асфалтов път и след това по полски път от двете къси страни на парцела.Поземленият имот е разположен на равен терен с правилна правоъгълна форма, издължен в посока север/юг, лице на два полски пътя, среден за карето лозя и е част от лозов масив създаден през 1979 г.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Балчик:  
 - възбрана №88, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№943/25.04.2019 г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 09:28 часа
Земеделски имот
626.00 кв.м
6 872.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каварна
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.08.2024 09:00