ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Екстри
Вода, Електрозахранване, ТЕЦ, Асансьор
Етаж
9
ПЛОЩ
87.93 кв.м
Населено място
гр. Плевен
Квартал
Ж.К.СТОРГОЗИЯ
Адрес
гр. ПЛЕВЕН, ж.к. Сторгозия, бл. 129, вх. Б, ет. 9, ап. 54
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петьо Ангелов Петков
СРОК
от 05.07.2024 до 05.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Частен съдебен изпълнител Петьо Петков, рег. № 905, Район на действие ОС Плевен, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 05.07.2024г. до 05.08.2024г. ще се проведе в сградата на Съдебната палата - гр. Плевен, на етаж 2 - Съдебно изпълнителна служба, публична продажба приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим имот, собственост на ЕМИЛ ИЛИЕВ ПЕТКОВ и МАРИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА по и.д. № 20229050400851, за удовлетворяване на вземането на ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН АД, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 54 /петдесет и четвърти/, находящ се в град Плевен, ж.к. Сторгозия, блок № 129 /сто двадесет и девет/, вх. Б, ет. 9 /девет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.654.375.14.27 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и четири, точка, триста седемдесет и пет, точка, четиринадесет, точка, двадесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със Заповед РД-18-56/18.09.2007г, на Изпълнителен директор на АГКК с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект от 25.08.2023г., с адрес на имота: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, бл. 129 /сто двадесет и девет/, вх. Б, ет. 9 /девет/, ап. 54 /петдесет и четири/, а самостоятелният обект се намира на етаж 9 /девет/ в сграда с идентификатор 56722.654.375.14 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и четири, точка, триста седемдесет и пет, точка, четиринадесет/, с предназначение на сградата: жилищна сграда – многофамилна, а сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.654.375 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и четири, точка, триста седемдесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 87.93 кв.м. /осемдесет и седем цяло и деветдесет и три квадратни метра/, ведно с прилежащи части: избено помещение № 3 /три/ и 1.325% /едно цяло триста двадесет и пет процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти с идентификатори в сградата: на същия етаж: 56722.654.375.14.26, под обекта: 56722.654.375.14.24, над обекта: няма, който имот съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 54 /петдесет и четвърти/, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 87,93 кв.м. /осемдесет и седем цяло и деветдесет и три квадратни метра/, при съседи: изток – двор, запад – двор, север – стълбище и Здравчо Станоев Веселинов, юг – фуга на блока, отгоре – таван, отдолу – Венцислав Храстов Митев, ведно с принадлежащото на апартамента избено помещени № 3 /три/, както и припадащите се 1.325% /едно цяло триста двадесет и пет процента/ идеални части от общите части на сградата и припадащата се идеална част от правото на строеж върху държавно дворно място, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 129 528.00 лв. /сто двадесет и девет хиляди петстотин двадесет и осем/.

Върху имота са вписани следните вещни тежести: възбрана вписана в СВ – Плевен с вх. № 696 от 29.01.2024г. в полза на „Топлофикация - Плевен“ ЕАД, възбрана вписана в СВ – Плевен с вх. № 12894 от 4.12.2023г. в полза на „Топлофикация - Плевен“ ЕАД, възбрана вписана в СВ – Плевен с вх. № 2565 от 23.03.2023г. в полза на „Топлофикация – Плевен“ ЕАД, възбрана вписана в СВ – Плевен с вх. № 8991 от 31.07.2017г. в полза на „Топлофикация - Плевен“ ЕАД.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на ЧСИ Петьо Петков всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това на посочения адрес след предварителна уговорка в кантората на ЧСИ.

Задатъкът /залога/ - 10% върху началната цена на продаваемия се имот съгл. чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител в Обединена Българска Банка АД по и.д. № 20229050400851 IBAN: BG05UBBS81551006600956, BIC: UBBSBGSF.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с вносна бележка за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Съдебно изпълнителна служба /етаж 2/ при Районен съд – Плевен, което се отразява в регистъра.

Забележка: Съгласно чл.489 ал.2 ГПК изр.второ: „Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.“. Съгласно чл.489 ал. 5 ГПК „Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.“. Съгласно чл.489 ал. 6 ГПК „Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“

На 06.08.2024г. в 10:00 часа, в сградата на Съдебната палата - гр. Плевен, на етаж 4, съдебна зала 10, в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Петьо Петков обявява постъпилите наддавателни предложения за което съставя протокол и обявява купувача. На основание чл.492, ал.2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по – висока с размер на един задатък.

Петьо Ангелов Петков
РЕГ. № ЧСИ
905
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 5 юни 2024 г. в 12:24 часа
Тристаен апартамент
40.48 кв.м
11 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белене
Адрес
улица „ Фердинанд Дечев “ № 5, етажна собственост в сградата на жилищен блок № 1/42 /едно/ четиредесет и две/, във вход „ Б“ / буква „Б“/, на I /първи/ етаж
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 13:30
Публикувано на 20 юни 2024 г. в 16:02 часа
Тристаен апартамент
78.70 кв.м
192 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
град Плевен, ул."Родопи" №16 /шестнадесет/, вход В, етаж 2 /две/, апартамент 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 29.06.2024 до 29.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.07.2024 09:00