ПЛОЩ
1 576.00 кв.м
Населено място
с. Бисерци
Адрес
с.Бисерци ,ул."Младост"№5
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гюнеш Шабанов Солаков
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , находящ се в село Бисерци , община Кубрат, област Разград , с административен адрес на улица „Младост „№5 , с номер на поземления имот III -706 ( римско три тире седемстотин и шест арабско ) от квартал 63 ( шестдесет и три ) по одобрения със Заповед №573/1984г. ПУП на селото , с площ от 1576.00 кв.м ( хиляда петстотин седемдесет и шест квадратни метра ) , при граници : улица , УПИ № IV – 707 , УПИ № XII-713 и УПИ № II-705, ведно с построените в същия имот ЖИЛИЩНА СГРАДА , с декларирана застроена площ от 54.00 кв.м ( петдесет и четири квадратни метра ) , подобрения и трайни насаждения.

При начална продажна цена 12560.00 лв. (дванадесет хиляди петстотин и шестдесет лева).

Тежести на имота: възбрана по изпълнителното дело .

Начална дата на проданта – 18.06.2024 г. - 08.00 часа

Крайна дата на проданта - 18.07.2024 г. - 17.00 часа

Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 18.07.2024г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД КУБРАТ. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД , IBAN BG50CECB97905040193100, BIC CECBBGSF по изпълнително дело №20227610400468.

Приключване на проданта и обявяване на резултатите :  по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 19.07.2024г. в 15:00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД КУБРАТ. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа  през периода на публичната продан.

Гюнеш Шабанов Солаков
РЕГ. № ЧСИ
761
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, ул."Иван Вазов" № 19, ет.1, офис № 2
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 663011
Мобилен телефон
0888591436
Публикувано на 4 юни 2024 г. в 09:46 часа
Парцел с къща
1 297.00 кв.м
6 039.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хърсово
Адрес
с. Хърсово, община Самуил, област Разград, ул. „Люлин“ №9
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 13:45
Публикувано на 18 юни 2024 г. в 09:54 часа
Парцел с къща
1 805.00 кв.м
5 493.33 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Побит камък
Адрес
с. Побит Камък, община Разград, ул. “Любен Каравелов” №21
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 10:30
Публикувано на 18 юни 2024 г. в 10:40 часа
Парцел с къща
1 000.00 кв.м
11 136.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ловско
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 10:30