ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
16
ПЛОЩ
72.59 кв.м
Населено място
гр. Разград
Адрес
гр.Разград , ж.к."Лудогорие", блок "Белмекен"№5, етаж 16, ап.78
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гюнеш Шабанов Солаков
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор №61710.502.6337.3.78 ( шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка шест хиляди триста тридесет и седем точка три точка седемдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград , община Разград, област Разград , одобрени със Заповед № РД -18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри , засягащо самостоятелния обект е от 26.07.2022г., с адрес на имота : град Разград , община Разград, област Разград, жилищен комплекс „Лудогорие“, блок ( Белмекен) №5 ( пет) , етаж 16 ( шестнадесет) , апартамент 78 ( седемдесет и осем) , който обект се намира на етаж 16 ( шестнадесет) в сграда с идентификатор № №61710.502.6337.3 ( шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка шест хиляди триста тридесет и седем точка три) , с предназначение : Жилищна сграда – многофамилна , сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 61710.502.6337 ( шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка шест хиляди триста тридесет и седем) , с предназначение на самостоятелния обект : Жилище , апартамент , брой нива на обекта : 1( едно) , с площ от 72.59 кв.м ( седемдесет и две цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра) , състоящ се от хол , спалня, кухня и сервизни помещения , ведно с прилежащото му таванско помещение №78 ( седемдесет и осем ) с полезна площ от 3.92 кв.м ( три цяло деветдесет и две стотни квадратни метра ) , ведно с 1.20 % ( едно цяло и двадесет стотни процента ) идеални части от общите части на сградата и 10.65 %( десет цяло шестдесет и пет стотни процента ) идеални части от правото на строеж върху мястото , при съседни самостоятелни обекти за жилището : на същия етаж – обект с идентификатор №61710.502.6337.3.77 , №61710.502.6337.3.79, под обекта – обект с идентификатор №61710.502.6337.3.73 , над обекта – няма, при граници за таванското помещение : от ляво – таванско помещение №77 (седемдесет и седем), дясно – външна стена , горе – покрив .

При начална продажна цена 91656.00 лв. (деветдесет и един хиляди шестстотин петдесет и шест лева).

Тежести на имота: възбрана по изп.дело, възбрани с вх.№1390/19.04.2017г., акт№171, том 1, с вх.№5243/09.11.2022г., акт № 164, том 4, с вх.№36/05.01.2023г., акт №10, том 1 на СВ – Разград.

Начална дата на проданта – 17.06.2024 г. - 08.00 часа

Крайна дата на проданта - 17.07.2024 г. - 17.00 часа

Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 17.07.2024г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД , IBAN BG50CECB97905040193100, BIC CECBBGSF по изпълнително дело №20237610400541.

Приключване на проданта и обявяване на резултатите :  по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 18.07.2024г. в 11:00:00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа  през периода на публичната продан.

Гюнеш Шабанов Солаков
РЕГ. № ЧСИ
761
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, ул."Иван Вазов" № 19, ет.1, офис № 2
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 663011
Мобилен телефон
0888591436