ПЛОЩ
2 000.00 кв.м
Населено място
с. Каленик
Адрес
село Каленик, област Видин, местността „До реката“
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

имот №1 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35328.18.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-715/14.03.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на село Каленик, област Видин, местността „До реката“, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот-няма данни за изменение ;  адрес на поземления имот- село Каленик, местността „До реката“, площ от 2 000 кв.м, трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване- нива, категория на земята-трета, предишен идентификатор-няма, номер по предходен план-018013, при съседи: имот с идентификатор 35328.18.12, имот с идентификатор 35328.18.27, имот с идентификатор 35328.18.14 и имот с идентификатор 17422.245.216.

Стефан Митов Нинов
РЕГ. № ЧСИ
898
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул. Бдин № 3-А, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 923195
Мобилен телефон
0886868645
Публикувано на 15 юни 2024 г. в 12:13 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
1 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каленик
Адрес
село Каленик, местността „До реката“
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:30
Публикувано на 15 юни 2024 г. в 12:15 часа
Земеделска земя
1 628.00 кв.м
846.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каленик
Адрес
село Каленик, местността „До реката“
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:30
Публикувано на 15 юни 2024 г. в 12:18 часа
Земеделска земя
2 415.00 кв.м
1 218.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Долни Бошняк
Адрес
в землището на село Долни Бошняк, област Видин, местността „Тъмин“
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:30
Публикувано на 15 юни 2024 г. в 12:20 часа
Земеделска земя
1 593.00 кв.м
792.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Долни Бошняк
Адрес
в землището на село Долни Бошняк, обл.Видин, местността „Тъмин“
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:30