ПЛОЩ
3 538.00 кв.м
Населено място
с. Цалапица
Адрес
местност Зелен пояс
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 05.07.2024 до 05.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИД 20249110400125

1/3 (една трета) от 1000/3538 (хиляда върху три хиляди петстотин тридесет и осем)  идеални части от правото на собственост от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 78029.352.8 (седем, осем, нула, две, девет, точка, три, пет, две, точка, осем) по кадастралнарта карта и кадастрлините регистри на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-55/30.06.2017г., на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: с. Цалапица, местност Зелен пояс, с площ 3538 кв.м. (три хиляди петстотин тридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: шеста, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 352008, при граници и съседи: 78029.352.15, 78029.352.14, 78029.352.10, 78029.352.410 и 78029.352.7, който недвижим имот съгласно акт за собственост представлява НИВА с площ 3,539 дка (три декара петстотин тридесет и девет квадратни метра), шеста категория, находящ се в местността ЗЕЛЕН ПОЯС в землището на с. Цалапица, съставляваща имот № 352008 (триста петдесет и две хиляди и осем) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 352007 – нива на Кръста Лазарова Байрева, имот № 000410 – Полски път на Кметството с. Цалапица, имот № 352010 – нива на Невенка Илиева Казакова, имот № 352014 – нива на насл. на Величко  Василев Джамбов.

          Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 336,45 лв. (триста тридесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки), съставляваща 90% от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Петя Стойчева Николова
РЕГ. № ЧСИ
911
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев №39 А, ет. 1
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 539933; 032 330108
Мобилен телефон
0876836036; 0897837836
Публикувано на 30 май 2024 г. в 16:23 часа
Земеделска земя
2 001.00 кв.м
40 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стряма
Адрес
местност ПИКЛА ИЗТОК
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 10:00
Публикувано на 5 юни 2024 г. в 10:44 часа
Земеделска земя
2 300.00 кв.м
1 809.87 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Чалъкови
Адрес
местност ЮРТУЛУКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.08.2024 11:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 10:28 часа
Земеделска земя
2 001.00 кв.м
3 110.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Старосел
Адрес
С.СТАРОСЕЛ, МЕСТНОСТТА"ДЪЛГА ПОЛЯНА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Стефанова Обретенова-Георгиева
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 14:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 16:17 часа
Земеделска земя
999.00 кв.м
2 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Долна махала
Адрес
с. Долна махала, местност Върбака
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 17:00