ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Асансьор, Регулация
Етаж
2
ПЛОЩ
75.46 кв.м
Населено място
гр. Пловдив
Район
ЦЕНТРАЛЕН
Квартал
Младежки хълм
Адрес
УЛ. "ГЕН. КЮРКЧИЕВ" № 18, ЕТ. 2, АП. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Зорница Милчева Добринова-Христова
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.517.203.1.3 /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула три точка едно точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД‑18‑48/03.06.2009 на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 03.08.2018г., с адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, ул. Ген. Кюркчиев№ 18, ет. 2, ап. 1, който самостоятелен обект се намира на етаж 2/втори/ в сграда с идентификатор 56784.517.203.1 /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула три точка едно/, с предназначение Жилищна сграда ‑ многофамилна, която сграда е разположена в ПИ с идентификатор 56784.517.203 /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула три точка/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент‑ в жилищна  или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ от 75,46 кв.м /седемдесет и пет цяло и четиридесет и шест квадратни метра/, при съседи: самостоятелни обекти на същия етаж ‑ 56784.517.203.1.1 /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула три точка едно точка едно/, 56784.517.203.1.2 /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула три точка едно точка две/, под обекта ‑ 56784.517.203.1.19 /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула три точка едно точка едно девет/, 56784.517.203.1.18  /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула три точка едно точка едно осем/,  56784.517.203.1.17  /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула три точка едно точка едно седем/ и над обекта 56784.517.203.1.6 /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула три точка едно точка едно точка шест/ , ведно с прилежаща изба № 1 /едно/ с площ от 10,20 кв.м / десет цяло и двадесет квадратни метра/ ведно с 6,12 % /шест цяло и дванадесет процента/ идеални части от общите части на сградата и на правото на строеж; 5,46 % /пет цяло четиридесет и шест/ идеални части от 1/2 /една втора/ идеални части от правото на собственост на поземления имот, в който е изградена сградата, а именно Поземлен имот с идентификатор 56784.517.203 /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула три / по кадастралнате карта и кадастралните регистри, целия с площ от 445 кв.м. /четристотин четиредесет и пет/, с трайно предназначение на територията ‑ урбанизирана, с начин на трайно ползване ‑ за комплексно застрояване, с номер по предходен план 335 в кв. 19а по плана на комплекс „Младежки хълм“ при съседи на поземлен имот: 56784.517.406 /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка четири нула шест/, 56784.517.202 /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула две/, 56784.517.206  /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула шест/ , 56784.517.205 /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула пет/ , 56784.517.204 /пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка две нула четири/.

Зорница Милчева Добринова-Христова
РЕГ. № ЧСИ
829
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул."Опълченска" №24, ет.3, ап.А
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 629840
Мобилен телефон
0888730072
Публикувано на 22 юли 2024 г. в 15:58 часа
Многостаен апартамент
104.46 кв.м
289 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
гр.Пловдив, ул. Елин връх 9, ет.4, ап.6
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Бойка Георгиева Андреева
СРОК
от 02.08.2024 до 02.09.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.09.2024 14:00