ПЛОЩ
999.00 кв.м
Населено място
с. Долна махала
Адрес
с. Долна махала, местност Върбака
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 17:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

по реда на чл. 501а - 501е от ГПК

по изп. дело № 20238250400491

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22191.11.3 (две, две, едно, девет, едно, точка, едно, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна махала, общ. Калояново, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18-727/15.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Долна махала, местност Върбака, площ 999 кв. м (деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: 011003, при съседи: 22191.11.35, 22191.11.34, 22191.11.16, 22191.11.2.

На основание чл. 485 във вр. с чл. 501б от ГПК началната цена, от която да започне публичната продан на гореописания недвижим имот е в размер на 2 720 лв. (две хиляди седемстотин и двадесет лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

Място на провеждане: онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието (https://zapori.mjs.bg/).

Регистрирането на наддавачите за участие в електронния търг започва на 25.06.2024 г. до 17,00 часа на 25.07.2024 г. на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието (https://zapori.mjs.bg/) с електронен подпис или в кантората на ЧСИ Стефан Горчев, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хан Кубрат“ 1, ет. 5, офис 506.

Наддаването на електронния публичен търг започва на 31.07.2024 г. в 09:00 часа и продължава до 17:00 часа на 06.08.2024 г. на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието (https://zapori.mjs.bg/) с електронен подпис.

Стефан Димитров Горчев
РЕГ. № ЧСИ
825
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, Делови център Пловдив, ул.Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 501
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 355544; 032 341514; 032 341515
Мобилен телефон
0879 551076; 0882 981098
уебсайт
Публикувано на 30 май 2024 г. в 16:23 часа
Земеделска земя
2 001.00 кв.м
40 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стряма
Адрес
местност ПИКЛА ИЗТОК
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 10:00
Публикувано на 5 юни 2024 г. в 10:44 часа
Земеделска земя
2 300.00 кв.м
1 809.87 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Чалъкови
Адрес
местност ЮРТУЛУКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.08.2024 11:00
Публикувано на 18 юни 2024 г. в 09:35 часа
Земеделска земя
3 538.00 кв.м
336.45 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Цалапица
Адрес
местност Зелен пояс
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 05.07.2024 до 05.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 10:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 10:28 часа
Земеделска земя
2 001.00 кв.м
3 110.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Старосел
Адрес
С.СТАРОСЕЛ, МЕСТНОСТТА"ДЪЛГА ПОЛЯНА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Стефанова Обретенова-Георгиева
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 14:00