ПЛОЩ
8 000.00 кв.м
Населено място
с. Долна махала
Адрес
с. Долна махала, местност Върбака
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 17:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

по реда на чл. 501а - 501е от ГПК

по изп. дело № 20238250400491

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22191.11.17 (две, две, едно, девет, едно, точка, едно, едно, точка, седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна махала, общ. Калояново, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18-727/15.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Долна махала, местност Върбака, площ 8000 кв. м. (осем хиляди квадратни метра), трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: 011017, при съседи: 22191.11.14, 22191.11.36, 22191.11.179, 22191.11.178, 221.11.177, 22191.11.176, 22191.11.35, 22191.11.15.

На основание чл. 485 във вр. с чл. 501б от ГПК началната цена, от която да започне публичната продан на гореописания недвижим имот е в размер на 26 240 лв. (двадесет и шест хиляди двеста и четиридесет лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

Място на провеждане: онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието (https://zapori.mjs.bg/).

Регистрирането на наддавачите за участие в електронния търг започва на 25.06.2024 г. до 17,00 часа на 25.07.2024 г. на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието (https://zapori.mjs.bg/) с електронен подпис или в кантората на ЧСИ Стефан Горчев, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хан Кубрат“ 1, ет. 5, офис 506.

Наддаването на електронния публичен търг започва на 31.07.2024 г. в 09:00 часа и продължава до 17:00 часа на 06.08.2024 г. на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието (https://zapori.mjs.bg/) с електронен подпис.

Стефан Димитров Горчев
РЕГ. № ЧСИ
825
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, Делови център Пловдив, ул.Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 501
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 355544; 032 341514; 032 341515
Мобилен телефон
0879 551076; 0882 981098
уебсайт
Публикувано на 30 май 2024 г. в 16:23 часа
Земеделска земя
2 001.00 кв.м
40 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стряма
Адрес
местност ПИКЛА ИЗТОК
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 10:00
Публикувано на 5 юни 2024 г. в 10:44 часа
Земеделска земя
2 300.00 кв.м
1 809.87 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Чалъкови
Адрес
местност ЮРТУЛУКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.08.2024 11:00
Публикувано на 18 юни 2024 г. в 09:35 часа
Земеделска земя
3 538.00 кв.м
336.45 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Цалапица
Адрес
местност Зелен пояс
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 05.07.2024 до 05.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 10:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 10:28 часа
Земеделска земя
2 001.00 кв.м
3 110.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Старосел
Адрес
С.СТАРОСЕЛ, МЕСТНОСТТА"ДЪЛГА ПОЛЯНА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Стефанова Обретенова-Георгиева
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 14:00