ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
18 816.00 кв.м
Населено място
с. Брестник
Адрес
МЕСТНОСТ МАНАСТИРСКИ ПЪТ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 28.07.2024 до 28.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.08.2024 13:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

А.Поземлен имот с идентификатор № 06447.31.259 /нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет/, находящ се в село Брестник, община Родопи, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-62/30.06.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: село Брестник, община Родопи, област Пловдив, местност „Манастирски път“, с площ 18220 кв.м. /осемнадесет хиляди двеста и двадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, категория на земята: 0 /нула/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 031141 /нула, три, едно, едно, четири, едно/, 031236 /нула, три, едно, две, три, шест/, 031192 /нула, три, едно, едно, девет, две/, 031254 /нула, три, едно, две, пет, четири/, 031244 /нула, три, едно, две, четири, четири/, 031243 /нула, три, едно, две, четири, три/, 031237 /нула, три, едно, две, три, седем/, 031010 /нула, три, едно, нула, едно, нула/, 031009 /нула, три, едно, нула, нула, девет/, 031008 /нула, три, едно, нула, нула, осем/, парцел: 031141 /нула, три, едно, едно, четири, едно/ , 031236 /нула, три, едно, две, три, шест/, 031192 /нула, три, едно, едно, девет, две/, 031254 /нула, три, едно, две, пет, четири/, 031244 /нула, три, едно, две, четири, четири/- хотелски и спортен комплекс с ресторант, при съседи: поземлен имот с идентификатор № 06447.31.243, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.255, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.193, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.25, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.206, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.207, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.208, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.209, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.210, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.211, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.212, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.237, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.138, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.135, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.136, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.371, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.370, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.6, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.5, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.253, поземлен имот с идентификатор № 06447.31.221, ведно  с построените в имота: 1. Сграда с идентификатор № 06447.31.259.1/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка, едно/, със застроена площ: 439.00 кв.м. /четиристотин тридесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 4 /четири/, предназначение: хотел; 2. Сграда с идентификатор№ 06447.31.259.2/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка,две/, със застроена площ: 212.00 кв.м. /двеста и дванадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: сграда за обществено хранене;3. Сграда с идентификатор№ 06447.31.259.3 /нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка,три/, със застроена площ: 11.00 кв.м. /единадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: сграда за търговия;4. Сграда с идентификатор№ 06447.31.259.4/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка,четири/, със застроена площ: 6.00 кв.м. /шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: сграда за енергопроизводство; 5. Сграда с идентификатор№ 06447.31.259.5/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка,пет/, със застроена площ: 6.00 кв.м. /шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: сграда за енергопроизводство. Като Сграда № 1 /едно/, Сграда № 2 /две/, Сграда № 4 /четири/, Сграда № 5 /пет/, описани по-горе, съгласно строителна документация представляват „ХОТЕЛСКИ СПОРТЕН КОМПЛЕКС С РЕСТОРАНТ И ВЪТРЕШЕН ПЛУВЕН БАСЕЙН, БКТП 250 KVA“, със застроена площ /ЗП/: 643.20 кв.м. /шестстотин четиридесет и три цяло и двадесет стотни квадратни метра/,  и разгърната застроена площ /РЗП/: 2136.63 кв.м. /две хиляди сто тридесет и шест цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра/, изграден на основание Разрешения за строеж №109/30.05.2005 г., № 149/29.06.2005 г., и №104/25.05.2005 г., изд. от Главния архитект при Община Родопи и въведен в експлоатация на основание Разрешение за ползване № ДК-07-123/01.09.2006 г., изд. от РДНСК-Пловдив, а Сграда № 3 /три, описана по-горе, съгласно строителна документация представлява „Бар-бюфет“, със застроена площ от 11.00 кв. м./ единадесет квадратни метра/, изграден съгласно Разрешение за строеж №168/18.05.2009 г., изд. от Гл. архитект при Община Родопи и въведен в експлоатация  на основание Удостоверение за въвеждане в експлоатация №96/14.08.2009 г., изд. от Гл. архитект при Община Родопи.; 6. Сграда с идентификатор № 06447.31.259.6 /нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка,шест/, със застроена площ: 242.00 кв.м. /двеста четиридесет и два квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: здравно заведение;7. Сграда с идентификатор №06447.31.259.7/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка,седем/, със застроена площ: 13.00 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда;8. Сграда с идентификатор №06447.31.259.8 /нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка,осем/, със застроена площ: 1216.00 кв.м. /хиляда двеста и шестнадесет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;9. Сграда с идентификатор №06447.31.259.9/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка,девет/, със застроена площ: 26.00 кв.м. /двадесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение:друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 10. Сграда с идентификатор №06447.31.259.10/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка, десет/, със застроена площ: 199.00 кв.м. /сто деветдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;11. Сграда с идентификатор №06447.31.259.11/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка, единадесет/, със застроена площ: 57 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна;12. Сграда с идентификатор №06447.31.259.12/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка, дванадесет/, със застроена площ: 59 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна;13.Сграда с идентификатор №06447.31.259.13/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка, тринадесет/, със застроена площ: 59 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна;14. Сграда с идентификатор №06447.31.259.14/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка, четиринадесет/, със застроена площ: 58 кв.м. /петдесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна;15. Сграда с идентификатор №06447.31.259.15/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка, петнадесет/, със застроена площ: 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна;16. Сграда с идентификатор №06447.31.259.16/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка, шестнадесет/, със застроена площ: 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна;17. Сграда с идентификатор №06447.31.259.17/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка, седемнадесет/, със застроена площ: 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна;18. Сграда с идентификатор №06447.31.259.18/нула, шест, четири, четири, седем, точка, три, едно, точка, две, пет, девет, точка, осемнадесет/, със застроена площ: 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна. Като гореописаните 13 /тринадесет/ броя сгради с номера от 6 /шест/ до 18 /осемнадесет/, съгласно строителна документация представляват „СПА ХОТЕЛ БЕРКУТ“ с обща застроена площ /ЗП/: 2665 кв.м. /две хиляди шестстотин шестдесет и пет квадратни метра/ и разгърната застроена площ /РЗП/: 3473 кв.м. /три хиляди четиристотин седемдесет и три квадратни метра/, състоящ се от следните подобекти: Многофункционална сграда със застроена площ: 1252.85 кв.м. /хиляда двеста петдесет и два цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/ и РЗП 2029.50 кв.м. /две хиляди двадесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, Спа-център със застроена площ 232.55 кв.м. /двеста тридесет и два цяло и петдесет и пет стотни квадратни метра/, Фреш-бар със застроена площ 223.75 кв.м. /двеста двадесет и три цяло и седемдесет и пет квадратни метра/, Обслужваща сграда с помещение за т.п. със застроена площ 105.90 к.м. /сто и пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, Покрита пешеходна рампа със застроена площ 201.50 кв.м. /двеста и един цяло и петдесет стотни квадратни метра/, Къща с веранда 1/1 със застроена площ 78.10 кв.м. /седемдесет и осем цяло и десет стотни квадратни метра/, Къща с веранда 1/2 със застроена площ 78.10 кв.м. /седемдесет и осем цяло и десет стотни квадратни метра/,Къща с веранда 2/1 със застроена площ 78.10 кв.м. /седемдесет и осем цяло и десет стотни квадратни метра/,Къща с веранда 2/2 със застроена площ 78.10 кв.м. /седемдесет и осем цяло и десет стотни квадратни метра/,Къща с веранда 2/3 със застроена площ 78.10 кв.м. /седемдесет и осем цяло и десет стотни квадратни метра/,Къща с веранда 2/4 със застроена площ 78.10 кв.м. /седемдесет и осем цяло и десет стотни квадратни метра/,Къща с веранда 3/1 със застроена площ 99.80 кв.м. /деветдесет и девет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/,Къща с веранда 3/4 със застроена площ 99.80 кв.м. /деветдесет и девет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, КПП и открит паркинг със застроена площ 12.25 кв.м. /дванадесет цяло двадесет и пет стотни квадратни метра/, Басейни- 2 /два/ броя, водни площи, детски площадки, паркинг, площадкови ВиК и Ел. съоръжения и мрежи, построени на основание Разрешение за строеж № 295/03.08.2012 г., изд. от Главния архитект на Община Родопи и въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 52/01.07.2013 г. от Гл. архитект на Община Родопи, ведно с всички други настоящи и бъдещи постройки, подобрения и приращения и трайно прикрепени съоръжения в гореописания имот по смисъла на чл. 92 ЗС.

Б. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06447.31.136 , находящ се в село Брестник, община Родопи, област Пловдив по КККР , одобрени със Заповед РД-18-62/30.06.2017г. .на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот : местност МАНАСТИРСКИ ПЪТ, с площ от 23 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план : 031136, при съседи: поземлен имот с идентификатор : 06447.31.370; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.259, поземлен имот с идентификатор : 06447.30.50; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.135; 06447.31.371.

В. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06447.31.135 , находящ се в село Брестник, община Родопи, област Пловдив по КККР , одобрени със Заповед РД-18-62/30.06.2017г. .на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот : местност МАНАСТИРСКИ ПЪТ, с площ от 78 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план : 031135, при съседи: поземлен имот с идентификатор : 06447.31.138; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.259, поземлен имот с идентификатор : 06447.30.50; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.136;

Г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06447.31.138 , находящ се в село Брестник, община Родопи, област Пловдив по КККР , одобрени със Заповед РД-18-62/30.06.2017г. .на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот : местност МАНАСТИРСКИ ПЪТ, с площ от 36 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план : 031138, при съседи: поземлен имот с идентификатор : 06447.31.237; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.259, поземлен имот с идентификатор : 06447.30.50; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.135.

Д. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06447.31.237 , находящ се в село Брестник, община Родопи, област Пловдив по КККР , одобрени със Заповед РД-18-62/30.06.2017г. .на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот : местност МАНАСТИРСКИ ПЪТ, с площ от 75 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план : 031237, при съседи: поземлен имот с идентификатор : 06447.31.212; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.259, поземлен имот с идентификатор : 06447.30.50; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.138.;

Е. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06447.31.243 , находящ се в село Брестник, община Родопи, област Пловдив по КККР , одобрени със Заповед РД-18-62/30.06.2017г. .на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот : местност МАНАСТИРСКИ ПЪТ, с площ от 259 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план : 031243, при съседи: поземлен имот с идентификатор : 06447.31.124; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.259, поземлен имот с идентификатор : 06447.31.255; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.138.; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.221.; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.222.;

Ж. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06447.31.255 , находящ се в село Брестник, община Родопи, област Пловдив по КККР , одобрени със Заповед РД-18-62/30.06.2017г. .на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот : местност МАНАСТИРСКИ ПЪТ, с площ от 86 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план : 031255, при съседи: поземлен имот с идентификатор : 06447.31.124; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.259, поземлен имот с идентификатор : 06447.31.193; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.243.;

З. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06447.31.193 , находящ се в село Брестник, община Родопи, област Пловдив по КККР , одобрени със Заповед РД-18-62/30.06.2017г. .на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот : местност МАНАСТИРСКИ ПЪТ, с площ от 39 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план : 031193, при съседи: поземлен имот с идентификатор : 06447.31.124; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.259, поземлен имот с идентификатор : 06447.31.25; поземлен имот с идентификатор : 06447.31.255.;

Людмила Тодорова Мурджанова
РЕГ. № ЧСИ
819
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 18, ет.1 офиси № 1 и 2
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 624161
Мобилен телефон
0889987299
уебсайт
Публикувано на 16 юли 2024 г. в 11:32 часа
Хотел
757.00 кв.м
880 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Червен
Адрес
УЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 12.08.2024 до 12.09.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.09.2024 12:00