ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
125.46 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Овча Купел
Квартал
Ж.К.ОВЧА КУПЕЛ
Адрес
бул. "Президент Линкълн" № 107
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”,  бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от две секции – високо жилищно тяло с два входа- „А” и „Б” и ниско магазинно тяло, с обща разгъната застроена площ от 8 713.60 /осем хиляди седемстотин и тринадесет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж № 139/ 27.02.2006 година и Разрешение за строеж № 16/10.03.2009 година, издадени от Гл. архитект на гр. София и в съответствие с инвестиционен проект, одобрен на 17.02.2006 година от ДАГ - град София и преработка на арх.проект, съгл.Заповед №РД-09-50-1027/25.06.2010г, приета в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1176/27.10.2011г, издадено от ДНСК, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-318 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер триста и осемнадесет/ от кв. 3 /трети/ по плана на гр. София,, м. ж.к. „Овча Купел-2”, целият с площ от 1553 /хиляда петстотин петдесет и три/ кв.м, при граници по скица: улица, УПИ І-317, улица, УПИ ІХ-320 за КОО и УПИ VІІ-320, който УПИ ІІ-318, одобрен с Решение №237 от 16.04.2009г, по Протокол №38, т.31 на СОС е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-865 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин шестдесет и пет/ от кв. 3 /трети/ по плана на гр. София, местност „ж.к. Овча купел - 2”, целият с площ от 1 553 /хиляда петстотин петдесет и три/ кв.м., при граници на имота по скица: улица, УПИ VІІ – за ЖС, КОО и пазар УПИ IX – за ЖС и КОО, улица и УПИ І - 869, което УПИ е нанесено в КК на София с идентификатор №68134.4333.318 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и три, точка, триста и осемнадесет), находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед КД-14-22-314/21.04.2012г на Началник на СГКК София. Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107, Площ: 1549 кв.м Трайно предназначение: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 318, квартал: 3, парцел ІІ. Съси: 68134.4300.635; 68134.4333.2923; 68134.4333.2923; 68134.4333.320; 68134.4333.355; 68134.4333.317, които имоти представляват:

КАФЕ – СЛАДКАРНИЦА, находяща се на І-ви (първи) етаж, със застроена площ от 125.46 кв.м. (сто двадесет и пет цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), в която площ е включена площта на терасата от 38.85 кв. м. (тридесет и осем цяло и осемдесет и пет стотни кв. м.), състоящ се от търговско помещение, складово помещение и тераса, при съседи: общо фоайе магазини, магазин № 16, магазин № 15, входна тераса и подход към вх. А, входна тераса към магазини, заедно с 3,09% /три цяло девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 2.07% /две цяло седем стотни процента/ идеални части от описания по-горе УПИ ІІ-318, в който е построена сградата; нанесен в КК на гр.София като самостоятелен обект в сграда с идентификатор  68134.4333.318.1.40 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и три, точка, триста и осемнадесет, точка, едно, точка, четиридесет), находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51 / 15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107, ет.1, обект Сладкарница. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.318. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 125,46 кв.м. Прилежащи части:... Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.4333.318.1.34; 68134.4333.318.1.35. Под обекта: няма. Над обекта: 68134.4333.318.1.3, 68134.4333.318.1.4. Стар идентификатор: няма.

Мария Красинова Цачева
РЕГ. № ЧСИ
840
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029836136
Публикувано на 29 септември 2020 г. в 12:57 часа
Заведение
621.50 кв.м
757 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, р-н "Средец", ул. "Граф Игнатиев" №26
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 11:00
Публикувано на 19 октомври 2020 г. в 17:43 часа
Заведение
86.59 кв.м
198 155.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Студентски, бул. „ Климент Охридски“ № 6Д
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 23.10.2020 до 23.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.11.2020 11:00
Публикувано на 22 октомври 2020 г. в 14:18 часа
Заведение
149.33 кв.м
506 250.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Хубча, бл. 195, партер
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 23.10.2020 до 23.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.11.2020 09:00
Публикувано на 28 октомври 2020 г. в 14:57 часа
Заведение
55.75 кв.м
155 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, ул.„д-р Йордан Йосифов” №11
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Никола Костадинов Попов
СРОК
от 01.11.2020 до 01.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2020 09:00