ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
71.00 кв.м
Населено място
гр. София
Квартал
Ж.К.СУХАТА РЕКА
Адрес
ул. „Самуилец” №13
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.614.69 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, шестдесет и девет), находящ се в гр. София, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-4/09.03.2016г. на изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: гр. София, р-н Подуяне, п.к. 1000, ул. „Самуилец” №13 (тринадесет). Площ: 370 (триста и седемдесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 69 (шестдесет и девет), квартал 69 (шестдесет и девет), парцел: ХІІІ (тринадесети). Съседи: 68134.614.67; 68134.614.68; 68134.614.1218; 68134.614.1211, който имот съгласно акт за собственост представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ-69 (тринадесети за планоснимачен номер шестдесет и девет), в кв. 69 (шестдесет и девет) по плана на гр. София, местност „Суха река – Ботевградско шосе - Център”, с площ по нотариални актове от 422 (четиристотин двадесет и два) кв.м., а по скица 367 (триста шестдесет и седем) кв.м, при граници и съседи на имота по скица: улица „Момина Клисура”, улица „Самуилец”, УПИ ХІV-67 (четиринадесет за планоснимачен номер шестдесет и седем) и УПИ ХІІ-68 (дванадесет за планоснимачен номер шестдесет и осем), всички в квартал 69 (шестдесет и девети), съгласно нот.акт за покупко – продажба №105, том ХХІ, дело №4022/1956г на І-ви Нотариус при Софийски Народен Съд и нот.акт за собственост върху недвижим имот, придобит по регулация №184, том VІ, дело №1161/1970г на І-ви Нотариус при Софийски Народен Съд, ЗАЕДНО с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 71 (седемдесет и един) кв.м, състояща се от две стаи, хол, кухня и санитарен възел на етажа и четири мазета в сутерена на сградата, която сграда е нанесена в КККР на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-4/09.03.2016г. на изпълнителен директор на АГКК, като СГРАДА с идентификатор 68134.614.69.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, шестдесет и девет, точка, едно). Адрес на сградата: гр. София, р-н Подуяне, п.к. 1000, ул. „Самуилец” №13 (тринадесет). Площ: 80 (осемдесет) кв.м. Брой надземни етажи: 2 (два). Брой подземни етажи: няма данни. Самостоятелни обекти в сградата: няма данни. Предназначение: Жилищна сграда, еднофамилна. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма и ЗАЕДНО с попадащата в имота сграда, нанесена в КККР на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-4/09.03.2016г. на изпълнителен директор на АГКК, като СГРАДА с идентификатор 68134.614.69.2 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, шестдесет и девет, точка, две). Адрес на сградата: гр. София, р-н Подуяне, п.к. 1000, ул. „Самуилец” №13 (тринадесет). Площ: 32 (тридесет и два) кв.м. Брой надземни етажи: 1 (един). Брой подземни етажи: няма данни. Самостоятелни обекти в сградата: няма данни. Предназначение: Постройка на допълващото застрояване. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма, както и заедно с  всички подобрения и приращения в имота.

Мария Красинова Цачева
РЕГ. № ЧСИ
840
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029836136
Публикувано на 25 септември 2020 г. в 12:05 часа
Къща
255.60 кв.м
720 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 09:00
Публикувано на 29 септември 2020 г. в 12:22 часа
Къща
148.89 кв.м
63 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Нови Искър
Адрес
м. Мезевица
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Димитрова Матова
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 10:30
Публикувано на 9 октомври 2020 г. в 09:36 часа
Къща
358.21 кв.м
271 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
гр.Банкя, кв.Градоман, ул.Огражден №23
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 02.11.2020 до 02.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2020 09:00
Публикувано на 13 октомври 2020 г. в 09:24 часа
Къща
506.64 кв.м
320 886.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
„Витоша” кв. „Драгалевци”, вилна зона „Симеоново – Драгалевци” І /първа/ част
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 14.11.2020 до 14.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2020 09:00