ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
255.60 кв.м
Населено място
гр. Банкя
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 14.05.2018г., собственост на Сабина Спасова Събева, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Банкя, Столична община, район „Банкя“, на улица „Г.С.Раковски“ № 14 /четиринадесет/, представляващ УПИ № II-931 /втори за имот с планоснимачен номер деветстотин тридесет и едно/ от квартал 89 /осемдесет и девет/, по плана на гр. Банкя- София, който имот е идентичен с УПИ II-693 /втори за имот с планоснимачен номер шестстотин деветдесет и три/ по стария план, целият имот с площ 1080 /хиляда и осемдесет/квадратни метра по скица, а по нотариален акт 1200 /хиляда и двеста/ квадратни метра, при съседи на имота по скица: улица, УПИ III-932 /трети за имот планоснимачен номер деветстотин тридесет и две/, УПИ XV-934 /петнадесети за имот планоснимачен номер деветстотин тридесет и четири/, УПИ XVI-930 /шестнадесети за имот планоснимачен номер деветстотин и тридесет/ и УПИ XX-1618 /двадесети за имот планоснимачен номер хиляда шестстотин и осемнадесет/, заедно с подобренията и приращенията в поземления имот, включително и масивни огради на имота, заедно с изградените в него: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със сутерен и тавански етаж, находяща се в гр. Банкя, Столична община, район „Банкя“, на улица“Г. С. Раковски“ № 14 /четиринадесет/, със застроена площ от 255,60 кв.м. /двеста петдесет и пет цяло и шестдесет стотин квадратни метра/ и разгъната застроена площ от 604,60 кв.м. /шестстотин и четири цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: на кота -2.48 метра /минус две цяло и четиридесет и осем стотни/ от: механа, машинно басейн, сауна със съблекалня, пералня, тоалетна, котелно, склад за инструменти, мазе, склад- мазе, коридор и стълби; на кота 0,00 метра /нула метра/ от: антре, кабинет, стълбище, кухня, дневна със столова, тоалетна, три тераси, подход към сутерена и покрит басейн с тераса; на кота + 3,40 метра /плюс три цяло и четиридесет стотни/ от: три спални, две бани с тоалетни, коридор, тераса и стълбище; на кота + 6,62 метра /плюс шест цяло и шестдесет и две стотни/ от: библиотека с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, две тераси и стълбище и ГАРАЖ за два автомобила, долепен до къщата на уличната регулационна линия.

Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести:

Договорна ипотека акт № 172, том 11, дело № 11833/2009г., в полза на взискателя- „Корпоративна Търговска Банка” АД- в несъстоятелност за сумата от 400 000 евро- главница, възбрана акт № 235, том 9, вх. № 28304 от 08.05.2018г., учредено право на ползване акт № 90, том 58, вх, рег. № 24740 от 28.04.2016г., подновяване/ новиране на договорна ипотека, акт № 276, том 20, вх. Рег. № 26807/09.05.2019г.

ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР на 720 000 лв. /седемстотин и двадесет хиляди лева/.

Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 30.10.2020 г. в началото на работния ден, като започва на 29.09.2020 г. и завършва на 29.10.2020 г. - 17.00 часа.

Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на телефон 0700 20 844.

За пазач на имота е определена Сабина Събева

Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20168440401065.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик.

Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер.

Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/.

Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта.

Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

На 30.10.2020 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

 

 

 

Дата: 17.09.2020 г. Частен съдебен изпълнител: ________________

гр. София /Ст. Якимов/

 

Стоян Благоев Якимов
РЕГ. № ЧСИ
844
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. Д-р Г.Вълкович No3
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
0700 20844
уебсайт
Публикувано на 25 септември 2020 г. в 11:06 часа
Къща
71.00 кв.м
157 931.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. „Самуилец” №13
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 09:00
Публикувано на 29 септември 2020 г. в 12:22 часа
Къща
148.89 кв.м
63 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Нови Искър
Адрес
м. Мезевица
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Димитрова Матова
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 10:30
Публикувано на 9 октомври 2020 г. в 09:36 часа
Къща
358.21 кв.м
271 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
гр.Банкя, кв.Градоман, ул.Огражден №23
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 02.11.2020 до 02.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2020 09:00
Публикувано на 13 октомври 2020 г. в 09:24 часа
Къща
506.64 кв.м
320 886.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
„Витоша” кв. „Драгалевци”, вилна зона „Симеоново – Драгалевци” І /първа/ част
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 14.11.2020 до 14.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2020 09:00