ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 540.00 кв.м
Населено място
гр. Смолян
Район
М. ТРАНДЕВИЦА
Адрес
УЛ. ТРАКИЯ № 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 16.11.2020 до 16.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.923.320 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1540 кв. м. (хиляда петстотин и четиридесет квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ул. Тракия № 0, м. Трандевица, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.923.584, 67653.923.540, 67653.923.25, 67653.923.158, 67653.923.18.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.6, офис 17
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 26 октомври 2020 г. в 11:52 часа
Парцел
151.00 кв.м
2 500.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Богутево
Адрес
1/2 идеална част от имота и от двуетажна второстепенна СГРАДА
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 22.11.2020 до 22.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.12.2020 10:00
Публикувано на 26 октомври 2020 г. в 11:56 часа
Парцел
244.00 кв.м
1 782.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Богутево
Адрес
1/2 идеална част от имота и от двуетажна СГРАДА
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 22.11.2020 до 22.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.12.2020 10:00