ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
1
ПЛОЩ
116.87 кв.м
Населено място
с. Влахово
Адрес
УЛ. 2-РА
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 16.11.2020 до 16.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 11572.933.57.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300- 5- 66/ 11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „2-ра“, с предназначение: жилище, апартамент, с площ от 116.87 (сто и шестнадесет цяло и осемдесет и седем стотни) кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- СОС с идентификатор 11572.933.57.1.1, над обекта- СОС с идентификатор 11572.933.57.1.3, ВЕДНО с ½ (една- втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 11572.933.57.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300- 5- 66/ 11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „2-ра“, с предназначение: жилище, апартамент, с площ от 92.27 (деветдесет и две цяло и двадесет и седем стотни) кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- няма, над обекта- СОС с идентификатор 11572.933.57.1.2, които самостоятелни обекти представляват съответно ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ от триетажна сграда с идентификатор 11572.933.57.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300- 5- 66/ 11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „2-ра“, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с площ от 94 (деветдесет и четири) кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 11572.933.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300- 5- 66/ 11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „2-ра“, с площ от 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи- поземлени имоти с идентификатори 67653.300.669, 11572.933.56, 11572.933.58, 11572.933.232, 67653.301.406, 67653.871.1, ВЕДНО с 1/2 идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.6, офис 17
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 19 ноември 2020 г. в 09:40 часа
Етаж от къща
66.00 кв.м
7 648.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Петково
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Стефанов Витанов
СРОК
от 21.11.2020 до 21.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.12.2020 14:00
Публикувано на 26 ноември 2020 г. в 12:01 часа
Етаж от къща
111.00 кв.м
23 738.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Чепеларе
Адрес
ул. Васил Дечев 60, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 25.12.2020 до 25.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.01.2021 09:00