ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
112.00 кв.м
Населено място
гр. Рудозем
Район
1/2 идеална част от СГРАДА
Адрес
УЛ. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 (една втора) идеална част от СГРАДА с идентификатор 63207.503.122.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ: 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра), с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, с брой надземни етажи: 2 (два), с адрес на сградата: гр. Рудозем, ул. Капитан Петко Войвода, ЕКАТТЕ 63207, общ. Рудозем, обл. Смолян, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63207.503.122, с площ: 634 кв.м. (шестстотин тридесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 63207.503.123, 63207.503.124, 63207.503.233, 63207.503.121, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.6, офис 17
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 12 октомври 2020 г. в 14:05 часа
Къща
88.00 кв.м
118 254.96 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Девин
Адрес
УЛ. БАЛКАНСКА № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 08.11.2020 до 08.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2020 10:30
Публикувано на 12 октомври 2020 г. в 14:46 часа
Къща
75.00 кв.м
64 519.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
УЛ. ТРАКИЯ № 58
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 14.11.2020 до 14.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2020 09:00
Публикувано на 10 ноември 2020 г. в 15:16 часа
Къща
71.00 кв.м
30 276.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Буково
Адрес
с. Буково, общ. Мадан, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 17.11.2020 до 17.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.12.2020 11:30