ПЛОЩ
34.00 кв.м
Населено място
гр. Рудозем
Район
1/2 идеална част от МЕНАХА
Адрес
УЛ. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 (една втора) идеална част от СГРАДА с идентификатор 63207.503.122.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ: 34 кв.м. (тридесет и четири квадратни метра), с предназначение: Сграда за търговия, с брой надземни етажи: 1 (един), с адрес на сградата: гр. Рудозем, ул. Капитан Петко Войвода, ЕКАТТЕ 63207, общ. Рудозем, обл. Смолян, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63207.503.122, с площ: 634 кв.м. (шестстотин тридесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 63207.503.123, 63207.503.124, 63207.503.233, 63207.503.121, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.6, офис 17
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 4 ноември 2020 г. в 13:31 часа
Други
1 915.00 кв.м
135 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
к.к. Пампорово
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Стефанов Витанов
СРОК
от 07.11.2020 до 07.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.12.2020 15:00