ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
191.00 кв.м
Населено място
гр. Чепеларе
Адрес
УЛ. НИКОЛА ЧИЧОВСКИ № 54
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 15.11.2020 до 15.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2020 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СГРАДА с идентификатор 80371.242.470.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 191 кв. м. (сто деветдесет и един квадратни метра), състояща се от: ресторант, кухня, санитарни възли, стълбищна клетка и склад, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, ул. Никола Чичовски № 54, с предназначение: Сграда за обществено хранене, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.242.470, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 719 кв.м. (седемстотин и деветнадесет квадратни метра), при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 80371.242.471, 80371.242.9055, 80371.242.9051, 80371.242.469, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.6, офис 17
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 12 октомври 2020 г. в 14:11 часа
Заведение
205.37 кв.м
36 911.52 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
БАР РУАН РОЯЛ, УЛ. ПРОЛЕТ № 10
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 09.11.2020 до 09.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2020 10:00