ТИП МПС
Автомобили
ДВИГАТЕЛ
Бензин
Дата на регистрация
30.05.1991
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ябълково
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 11.04.2021 до 11.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.05.2021 10:30
Сканирани обявления
описание

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка “ВОЛВО”, тип ХЕТЧБЕК, модел 340, с рег. № Х 1698 АТ, цвят – Сив металик, бензин, рама № XLB345573MC810004,ДВИГАТЕЛ № B144E2228587, 1400 куб.см, дата на първа регистрация 30.05.1991г., пробег 162 738 км.  МПС-то не е в движение,  липсва акумулатор, Не са установени видими повреди и щети, не са установени течове под МПС-то. Инсталирана е газова уредба с изтекъл срок на бутилката;

- ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 688.00 /шестстотин осемдесет и осем лева/.

Тежести на вещите: Наложен запор върху движима вещ – ППС от ЧСИ Захари Запрянов рег.№875 с район на действие Окръжен съд Хасково от 20.01.2021г. в полза на взискателя .

Всички желаещи да преглеждат обявения за продан на МПС, могат да сторят това от понеделник до петък от 08.00 ч. до 17.00 ч. през времетраенето на проданта, посочено по-горе при управителя: Валентин Славов Славов, тел. 0878 799 726, ППС-то се съхранява в с. Ябълково.

Купувачите, желаещи да участват като НАДДАВАЧИ в публичната продан, следва да направят надлежното за това ПИСМЕНО предложение, съгласно разпоредбата на чл.489 ал.2 от ГПК Задатъкът – 10 % от началната цена на обявените за продан движими вещи - МПС, съгласно чл. 489 ал. 1 от ГПК за правоучастие в проданта, се внася по сметка на Частен съдебен изпълнител Захари Запрянов IBAN: IBAN: BG90СЕСВ 9790 5071 9657 00,  BIC: CECBBGSF. В „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, по изп.дело № 20208750400860 който трябва да е постъпил по цитираната сметка до приключване на проданта в края на работното време в последния ден. Екземпляр от платежния документ се прилага към предложението.

Съгласно разпоредбата на чл. 489, ал. 6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

В случай, че наддавачът не бъде обявен за купувач, задатъкат ще бъде възстановен след представяне на удостоверение за банкова сметка с титуляр участвалия на публична продан наддавач.

В случай че предложената цена е над 30 000 лв., обявеният купувач е длъжен да подаде декларация за произход на средства, съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП, а наддавачът – юридическо лице, да подаде също и декларация за действителния собственик на юридическото лице, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.

Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд - Димитровград, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489, ал. 4 и 5 от ГПК/. Отваряне на офертите на 12.05.2021г. в 10:30ч. в сградата на Районен съд – Димитровград. Ще се състави Протокол и ще бъде обявен купувач от Частния съдебен изпълнител /чл. 492, ал. 1 от ГПК/, ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Захари Георгиев Запрянов
РЕГ. № ЧСИ
875
Всички обяви за МПС на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул."Преслав" № 28, ет.4, офис 28
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 626444
Мобилен телефон
0885248298