ТИП МПС
Строителни
ДВИГАТЕЛ
Дизел
Дата на регистрация
15.03.2005
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 28.04.2021 до 28.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2021 09:00
Сканирани обявления
описание

ИЗП. ДЕЛО № 20217810400340

                                                                                                    О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                  

             Подписаният Георги Дичев, частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, обявявам на интересуващите се, че от 28.04.2021г. до 11.05.2021г. ще се проведе в кантората на ЧСИ в гр. София, ул. „Странджа“ № 4, ет. 2, ап. 2, ТЪРГ С ПИСМЕНО НАДДАВАНЕ по реда на ЗОЗ, приключващ в края на работното време (17 часа) на последния ден, на следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ, представляващи ДМА – УПОТРЕБЯВАНА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, собственост на длъжника „Водоканалстрой“ ООД, ЕИК 102116887, а именно:

  1. Полуремарке BUYUK YUKSEL 2006, номер на шаси NP908798001112074, рег. № A 1034 ЕК - при цена 45 600 лв. /четиридесет и пет хиляди и шестстотин лева/ с ДДС.
  2. Товарен автомобил Мерцедес 2646, номер на шаси WDB9321411L059195, номер на двигател 54194800412023, рег. № A 1215 MX - при цена  73 000 лв. /седемдесет и три хиляди лева/ с ДДС.
  3. Колесен багер CATERPILLAR 428D, сер.номер 0DSX00738, номер на шаси CAT0428DLDSX00738, номер на двигател CRS23601, рег. № A 3437 EE - при цена  47 000 лв. /четиридесет и седем хиляди лева/ с ДДС.

Вещите се продават поотделно при посочените по горе начални цени, от които ще започне наддаването за всяка една.

            За повече информация във връзка с извършването на оглед на вещите, моля да се свържете с кантората. Желаещите да ги купят могат да се явят в кантората на ЧСИ гр. София, ул. “Странджа” № 4, ет.2, ап. 2, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

            За участие в продажбата по специалната сметка на частен съдебен изпълнител Георги Дичев в „Банка ДСК“ ЕАД, IBAN: BG83STSA93000011639566, BIC: STSABGSF по изп. дело № 340/2021г. се внася задатък една десета част от началната цена на продаваемата вещ.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик в деловодството на кантората на ЧСИ Георги Дичев в гр. София, ул. “Странджа” № 4, ет.2, ап. 2.

            На 12.05.2021 г. в 10.00 часа в кантората на ЧСИ - гр. София, ул. “Странджа” № 4, ет.2, ап. 2  ще се състави протокол и ще бъде обявен купувача от частния съдебен  изпълнител, който е предложил най – висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез жребий.  Ако при обявяване на купувача някой от наддавачите устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, наддаването продължава по реда на чл. 492, ал. 2 ГПК.

            Ако в тридневен срок от приключване на продажбата купувачът не внесе предложената от него цена, внесеният задатък служи за удовлетворяване на кредиторите.

 

14.04.2021г.

Георги Съйков Дичев
РЕГ. № ЧСИ
781
Всички обяви за МПС на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул."Странджа" №4, ет.2, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9894418; 02 9860731
уебсайт
www.georgidichev.com