ТИП МПС
Селскостопански
ДВИГАТЕЛ
Дизел
Дата на регистрация
27.11.2015
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кнежа
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 09:00
Сканирани обявления
описание

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен,

гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 27, ет. 5, офис 505, тел. 064/977826, ел. поща [email protected]


Изпълнително дело №: 20209060400363

Протокол №: 215 / 11.11.2021 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

 

 

 

Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.12.2021 г. до 20.01.2022 г. ще се проведе в сградата на Съдебната палата - гр. Плевен, на етаж 2 - Съдебно изпълнителна служба публична продажба приключваща в края на работното време на последния ден, на следните движими вещи, собственост на МАНАСТИРИЩЕ 2000 ЕООД с ЕИК106518762, по и.д. № 20209060400363, за удовлетворяване вземането на ВИТАГРЕЙН БГ АД с ЕИК175043447 и присъединения на основание чл.456 ГПК- Красимир Цветанов Атанасов, а именно:

1. Колесен трактор с рег.№ ВР04654, DEUTZ-FAHR Agroton TTV7250, рама №WSXAD30200LD50247, двигател №11500953, категория Т1, Дата на първоначална рег. 27.11.2015, год. на производство: 2015, цвят: зелен, моточасове 2293 при НАЧАЛНА ЦЕНА – 111 544 лв. /сто и единадесет хиляди петстотин четиридесет и четири лева без ДДС/

2. Зърнокомбайн с рег. № ВР04652, DEUTZ-FAHR C7206TS, сериен №6228013605, РАМА №6227017172, двигател №11547705, дата на първоначална рег. 27.11.2015, год. на производство: 2015, цвят: зелен, моточасове 871, заедно с Хедер за бяла жътва, сериен №1133042776, категория: Т1, цвят: зелен при НАЧАЛНА ЦЕНА 186 064.00 лв. /сто осемдесет и шест хиляди и шестдесет и четири лева без ДДС/

Тъй като дружеството длъжник е регистрирано по ЗДДС, върху цената се дължи ДДС.

Вещите са с вписан първи по ред особен залог в полза на Банка ДСК ЕАД съгл. Договор за особен залог от 26.11.2015г. и с втори по ред особен залог в полза на Витагрейн БГ АД съгл. Договор за особен залог , сключен на 09.01.2019 и вписан в ЦРОЗ под №201902061766.

Интересуващите се могат да се явят в кантората на ЧСИ Виктор Стоянов всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата/ доклад за оценка от вещо лице/. Всички желаещи да прегледат вещите могат да сторят това в гр. Кнежа, в база, находяща се в Индустриална зона на ул. „Атанас Буров“.

Задатъкът /залога/ - 10% върху оценката на продаваемите се вещи съгл. чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител в РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по и.д. № 20209060400363 IBAN: BG60RZBB91551006839010, BIC: RZBBBGSF.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с вносна бележка за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Съдебно изпълнителна служба /етаж 2/ при Плевенски районен съд което се отразява в регистъра.

Забележка: Съгласно чл.489 ал.2 ГПК изр.второ: „Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.“. Съгласно чл.489 ал. 5 ГПК „Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.“. Съгласно чл.485 ал.6 ГПК „Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“

На 21.01.2022 г. в 10:00 часа, в сградата на Съдебната палата - гр. Плевен, на етаж 4, съдебна зала 10, в присъствието на явилите се наддавачи, Частен съдебен изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения за което съставя протокол и обявява купувача. На основание чл.492, ал.2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по – висока с размер на един задатък.

 

Виктор Людмилов Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
906
Всички обяви за МПС на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 16 ноември 2021 г. в 15:32 часа
Други Други
Селскостопански
111 544.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кнежа
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 10:00