ТИП МПС
Бусове
ДВИГАТЕЛ
Дизел
Дата на регистрация
06.06.2002
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Провадия
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 14:00
Сканирани обявления
описание

Изпълнително дело №: 20197110400422

Изходящ №: 18476 / 29.06.2022 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  25.07.2022 г. до 25.08.2022 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 25.08.2022 г., на следното МПС, собственост на длъжника по делото ТРАНСОЙЛ АД , в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД и ОБЩИНА ВАРНАпо изп.дело № 20197110400422 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

АВТОБУС, марка МЕРЦЕДЕС, модел 412 Д СПРИНТЕР, рег. № В 3074 ВВ, рама № WDB904463P726358, двигател № 60298000121995, цвят бял,

Описаните по-горе МПС са предмет на особен залог в полза на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД.

На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  4 730.40 лв. (четири хиляди седемстотин и тридесет лева и четиридесет стотинки) лева.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от  25.07.2022 г. до 25.08.2022 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат МПС могат да сторят това от  25.07.2022 г. до 25.08.2022 г.,  по местонахождение на МПС.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20197110400422.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  25.07.2022 г. до 25.08.2022 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 26.08.2022 г. от 14.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на МПС.

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за МПС на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900