ПЛОЩ
3 026.00 кв.м
Населено място
с. Стрелец
Адрес
с. Стрелец, общ. Стара Загора, м. Ветите дворове
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 26.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69794.11.229 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стрелец, общ. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-451/02.10.2017г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 27.04.2021г., с адрес на ПИ: с. Стрелец, местност Ветите дворове, с площ от 3 026кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 3, при съседи: ПИ с №№ 69794.888.9901, 69794.10.123, 69794.11.228 и 69794.11.217

Ивелина Любенова Биволова
РЕГ. № ЧСИ
869
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов" № 95, ет.2, офис 3
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 633038
Мобилен телефон
0888774465; 0893615681
уебсайт
Публикувано на 6 март 2024 г. в 14:30 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
3 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стрелец
Адрес
с. Калояновец, общ. Стара Загора, м. Пясъчника
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 26.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 10:00
Публикувано на 22 март 2024 г. в 11:57 часа
Земеделска земя
2 900.00 кв.м
424.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозен
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00
Публикувано на 22 март 2024 г. в 12:00 часа
Земеделска земя
2 605.00 кв.м
381.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозен
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00
Публикувано на 22 март 2024 г. в 12:58 часа
Земеделска земя
603.00 кв.м
86.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозен
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00