ПЛОЩ
1 005.00 кв.м
Населено място
с. Оброчище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 14.04.2024 до 14.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.05.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

3/10 /три десети/ идеална част от НИВА, находяща се в с. Оброчище, община Балчик, местност "Ачмите", представляваща Поземлен имот с идентификатор 53120.24.218 /пет, три, едно, две, нула, точка, две, четири, точка, две, едно, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-82/03.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засясгащо поземления имот, е от 18.12.2015 г., с площ от 3350 /три хиляди триста и петдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10, номер по предходен план: 024218, при съседи: 53120.24.217, 53120.24.20, 53120.23.16, 53120.24.213 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №244, том 1, дв.вх.рег.№3130/02.08.2013 г. по изпълнително дело №20138100400859; Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №37, том 2, дв.вх.рег.№4047/14.11.2013 г. по изпълнително дело №20137370401636; Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №172, том 1, дв.вх.рег.№2105/16.09.2020 г. по изпълнително дело №20137370401636.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 6 март 2024 г. в 13:21 часа
Земеделска земя
3 890.33 кв.м
11 275.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Честименско
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 25.03.2024 до 25.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.04.2024 10:00
Публикувано на 19 март 2024 г. в 08:52 часа
Земеделска земя
3 834.00 кв.м
2 736.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 09.04.2024 до 09.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.05.2024 09:00
Публикувано на 19 март 2024 г. в 09:04 часа
Земеделска земя
8 337.00 кв.м
2 736.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозенец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 15.04.2024 до 15.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.05.2024 09:00
Публикувано на 22 март 2024 г. в 13:30 часа
Земеделска земя
4 977.50 кв.м
16 056.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Соколово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 09.04.2024 до 09.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.05.2024 10:00