ПЛОЩ
331.50 кв.м
Населено място
с. Оброчище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 14.04.2024 до 14.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.05.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот, находящ се в с. Оброчище, община Балчик, ул. "Черно море" №25, с идентификатор 53120.502.610 /пет, три, едно, две, нула, точка, пет, нула, две, точка, шест, едно, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-300-5-82/03.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот е със Зповед КД-14-08-1587/05.09.2006 г. на Началника на СГКК - Добрич, с площ: 663 /шестстотин шестдесет и три/ кв.м., трайно поредназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 276, квартал: 66, при съседи: 53120.502.611, 53120.502.612, 53120.502.498, 53120.502.497.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №77, том 1, дв.вх.рег.№398/21.02.2022 г. по изпълнително дело №20137370401636.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 5 февруари 2024 г. в 10:47 часа
Парцел
500.00 кв.м
4 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Храброво
Адрес
90-2015
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 29.03.2024 до 29.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.04.2024 09:00
Публикувано на 13 март 2024 г. в 13:41 часа
Парцел
625.00 кв.м
6 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ведрина
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.03.2024 до 29.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.04.2024 09:00
Публикувано на 15 март 2024 г. в 16:21 часа
Парцел
10 000.00 кв.м
119 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Оброчище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 08.04.2024 до 08.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.05.2024 10:00
Публикувано на 26 март 2024 г. в 14:08 часа
Парцел
591.00 кв.м
5 184.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каварна
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 14.04.2024 до 14.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.05.2024 11:00