ПЛОЩ
630.00 кв.м
Населено място
с. Оброчище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 14.04.2024 до 14.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.05.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

3/20 /три двадесети/ идеална част от НИВА, находяща се в с. Оброчище, община Балчик, местност ДУЛБАБА, представляваща Поземлен имот с идентификатор 53120.231.115 /пет, три, едно, две, нула, точка, две, три, едно, точка, едно, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-82/03.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засясгащо поземления имот, е със Заповед КД-14-08-Б-239/08.02.2007 г. на Началника на СГКК - Добрич, с площ от 4200 /четири хиляди и двеста/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, номер по предходен план: 23153, при съседи: 53120.52.18, 53120.231.57, 53120.231.114, 53120.231.58, 53120.231.54, 53120.231.55.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №243, том 1, дв.вх.рег.№3129/02.08.2013 г. по изпълнително дело №20138100400859; Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №77, том 1, дв.вх.рег.№398/21.02.2022 г. по изпълнително дело №20137370401636.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 6 март 2024 г. в 13:21 часа
Земеделска земя
3 890.33 кв.м
11 275.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Честименско
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 25.03.2024 до 25.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.04.2024 10:00
Публикувано на 19 март 2024 г. в 08:52 часа
Земеделска земя
3 834.00 кв.м
2 736.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 09.04.2024 до 09.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.05.2024 09:00
Публикувано на 19 март 2024 г. в 09:04 часа
Земеделска земя
8 337.00 кв.м
2 736.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозенец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 15.04.2024 до 15.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.05.2024 09:00
Публикувано на 22 март 2024 г. в 13:30 часа
Земеделска земя
4 977.50 кв.м
16 056.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Соколово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 09.04.2024 до 09.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.05.2024 10:00