ПЛОЩ
914.66 кв.м
Населено място
с. Горичане
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 14.04.2024 до 14.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.05.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Горичане, община Шабла, ул. "Дванадесета" №4, с идентификатор 16095.501.26 /едно, шест, нула, девет, пет, точка, пет, нула, едно, две, шест, точка, две, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-19/30.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо имота: 03.10.2008 г., с площ от 2744 /две хиляди четиридесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 16095.501.25, 16095.501.224, 16095.501.27, 16095.501.257 
 Описание: Имотът е на равен терен, с добра транспортна достъпност и граничи от три страни с незастроени имоти. Има почти правилна форма, ограден е от запад с метална ограда - тел на бетонови колове. От останалите три страни не е ограден. Лицето на имота е на юг към ул.“Дванадесета“, а на север граничи със строителната граница на селото. Имотът не е снабдени с ток и вода, комуникации на границата. Дворното място не е застроено, не се обработва, не се стопанисва — обрасло е с трева и самозалесила се дървовидна и храстовидна растгителност. Съседните имоти  също не се стопанисват. 16095.501.257.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Каварна: възбрана №38, том 1, дв.вх.рег.№392/09.03.2022 г. 

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 5 февруари 2024 г. в 10:47 часа
Парцел
500.00 кв.м
4 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Храброво
Адрес
90-2015
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 29.03.2024 до 29.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.04.2024 09:00
Публикувано на 13 март 2024 г. в 13:41 часа
Парцел
625.00 кв.м
6 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ведрина
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.03.2024 до 29.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.04.2024 09:00
Публикувано на 15 март 2024 г. в 16:21 часа
Парцел
10 000.00 кв.м
119 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Оброчище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 08.04.2024 до 08.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.05.2024 10:00
Публикувано на 26 март 2024 г. в 14:08 часа
Парцел
591.00 кв.м
5 184.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каварна
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 14.04.2024 до 14.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.05.2024 11:00