ПЛОЩ
274.50 кв.м
Населено място
с. Топола
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 14.04.2024 до 14.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.05.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 (една втора) идеална част от недвижим имот находящ се в с. Топола, община Каварна, област Добрич, представляващ поземлен имот с площ 530 (петстотин и тридесет) квадратни метра по акт за собственост, а съгласно скица - с площ 549 (петстотин четиридесет и девет) квадратни метра, с идентификатор 72693.510.558 (седем, две, шест, девет, три, точка, пет, едно, нула, точка, пет, пет, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Топола, одобрени със Заповед № РД-18-31/27.02.2008г. на Изп. директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-08-1261/29.11.2013г. на Началника на СГКК Добрич, предишен идентификатор - няма, номер по предходен план - квартал 26, парцел ХІІІ, с предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, при граници и съседи - имоти с идентификатори: 72693.510.559, 72693.510.904, 72693.510.557, 72693.510.550, 72693.510.549, 72693.510.548 
 Описание: Имотът се намира в северозападния край, на трета линия на ската. Разположен е на равен терен, с правилна правоъгълна форма, издължен в посока север/юг. Поземления имот граничи на север и изток с незастроени имоти, на запад – застроено дворно място. Имотът не е ограден и не се стопанисва, не е снабден с ток и вода, комуникации на границата.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Каварна: възбрана № 166, том 1, дв. вх. Рег. № 1834/16.08.2023г.; възбрана № 60, том І, дв.вх.рег № 590/05.04.2022г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 5 февруари 2024 г. в 10:47 часа
Парцел
500.00 кв.м
4 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Храброво
Адрес
90-2015
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 29.03.2024 до 29.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.04.2024 09:00
Публикувано на 13 март 2024 г. в 13:41 часа
Парцел
625.00 кв.м
6 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ведрина
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.03.2024 до 29.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.04.2024 09:00
Публикувано на 15 март 2024 г. в 16:21 часа
Парцел
10 000.00 кв.м
119 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Оброчище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 08.04.2024 до 08.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.05.2024 10:00
Публикувано на 26 март 2024 г. в 14:08 часа
Парцел
591.00 кв.м
5 184.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каварна
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 14.04.2024 до 14.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.05.2024 11:00