ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
4
ПЛОЩ
33.14 кв.м
Населено място
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „Иван Вазов“ №9, ет.5
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 15.04.2024 до 15.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.05.2024 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.839.1.17 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, осем, три, девет, точка, едно, точка, едно, седем/, находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е от 14.07.2021 г. Самостоятелният обект е разположен на IV /четвърти римско/ надпартерен етаж по документ за собственост, а по схема на недвижим имот на 5/пети/ етаж в Сграда с идентификатор 55155.503.839.1, предназначение:административна делова сграда, разположена в поземлен имот с  идентификатор 55155.503.839. Адрес на имота: гр. Пазарджик, на ул. „Иван Вазов“ №9, ет.5. Застроена площ по документ от 33,14/тридесет и три цяло и четиринадесет стотни/ квадратни метра, прилежащи части: припадащите се 11,36/единадесет цяло и тридесет и шест стотни/квадратни метра идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Предназначение на самостоятелния обект: За офис. Брой нива на обекта:1, Ниво:1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 55155.503.839.1.16, 55155.503.839.1.18. Под обекта:55155.503.839.1.11, Над обекта:55155.503.839.1.22, ведно с всички подобрения и приращения в имота, който имот съгласно акт за собственост е Самостоятелен обект в сграда – ОФИС №404 /четиристотин и четири/, разположен на IV /четвърти римско/ надпартерен етаж в масивна шестетажна многофункционална сграда – сграда №1, разположена в поземлен имот №368/триста шестдесет и осми/, идентичен с парцел III – административно обслужване и търговия, в кадастрален район 503 /петстотин и трети/ по кадастралния план на гр. Пазарджик, в квартал 272/двеста седемдесет и втори/ по плана на гр. Пазарджик, ЕКНМ:55155, на ул. „Иван Вазов“ №9, с площ от 238/двеста тридесет и осем/ квадратни метра, по данни на собственика реалните граници на офиса са:офис №403, офис №405 и коридор, офисът се намира в дясно от стълбището, в ляво от асансьора.

Деница Йорданова Станчева
РЕГ. № ЧСИ
889
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.3
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 444044
Мобилен телефон
0889 868 690; 0887 363 635
уебсайт