ПЛОЩ
440.00 кв.м
Населено място
гр. Перущица
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 15.04.2024 до 15.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.05.2024 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 55909.501.1906 (пет, пет, девет, нула, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, девет, нула, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Перущица, община Перущица, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-270 / 02.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.01.2023 г., с адрес на поземления имот: град Перущица, улица „Петър Бонев“, с площ от 440 кв.м. (четиристотин и четиридесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), с номер по предходен план: квартал: 66 (шестдесет и шести), парцел: XI (единадесет римско), при граници и съседи: № 55909.501.1912, № 55909.501.1907, № 55909.501.9582, № 55909.501.882, № 55909.501.867, № 55909.501.872, № 55909.501.1913.

Петко Стефанов Илиев
РЕГ. № ЧСИ
821
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.”4 януари” № 34Б
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 632224; 032 622347
Мобилен телефон
0888237596; 0894422245; 0894424426
Публикувано на 13 март 2024 г. в 12:42 часа
Парцел
465.00 кв.м
4 556.78 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стамболийски
Адрес
ул. „Васил Левски“ № 92
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 08.04.2024 до 08.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.05.2024 11:00
Публикувано на 14 март 2024 г. в 16:16 часа
Парцел
1 015.00 кв.м
9 442.66 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каравелово
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 29.03.2024 до 29.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.04.2024 13:00
Публикувано на 18 март 2024 г. в 13:39 часа
Парцел
8 288.00 кв.м
1 400 385.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Баня
Адрес
гр. Баня, общ, Карлово, обл. Пловдивска
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Иванов Луков
СРОК
от 29.03.2024 до 29.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.04.2024 15:00
Публикувано на 20 март 2024 г. в 13:40 часа
Парцел
571.00 кв.м
84 198.58 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
бул. „Пещерско шосе“№ 117-Б
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 15.04.2024 до 15.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.05.2024 10:00