ПЛОЩ
2 200.00 кв.м
Населено място
с. Басарбово
Адрес
ИД 759/2023г. - с. Басарбово, ул. Васил Левски № 25
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

6448 / 05.04.2024

Изпълнително дело №: 20238330400759

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 30.04.2024 г. до 30.05.2024 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на съделителите БОЖИДАР АТАНАСОВ ХРИСТОВ, ДАНКА БОРИСОВА АТАНАСОВА и ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ, а именно:

 

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 0.386 / нула точка три осем шест/, с адрес с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе, ул. Васил Левски № 25 /двадесет и пет/, с площ, съгласно скица № УТ-01-398/26.02.2020 на Община Русе: 2200 кв.м. /две хиляди и двеста квадратни метра/, трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до десет метра/, УПИ XII /римско дванадесет/ има площ 2186 кв.м. /две хиляди сто осемдесет и шест квадратни метра/ и е отреден за жилищно застрояване; при съседи на имота: 0.984; 0.385; 0.1025, 0.387; ведно с построените в имота сгради: СГРАДА № 0.386.2 / нула точка три осем шест точка две/ - едноетажна масивна стоманобетонна жилищна сграда – еднофамилна, с площ 103 кв.м. /сто и три квадратни метра/; ДВОРИЩЕН КЛОЗЕТ с размери 1.95/1.75м. /едно цяло деветдесет и пет на едно цяло седемдесет и пет метра/; СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с размери 4.35/5.60м. /четири цяло тридесет и пет на пет цяло и шестдесет метра/, която в южния край е с височина 1.35 м. /едно цяло тридесет и пет метра/, а в северния височината е 0.00 м. /нула цяло нула нула метра/ - в лошо състояние, за събаряне; ГАРАЖ с размери 6.40/6.75м. /шест цяло и четиридесет на шест цяло седемдесет и пет метра/, който не е нанесен на скицата.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 124 800.00 лв.Вписана искова молба в СВ-Русе - 2020г.

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 30.05.2024 г., участвалите в публичната продан на 31.05.2024 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 1 април 2024 г. в 15:36 часа
Парцел с къща
840.00 кв.м
2 026.67 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тетово
Адрес
ИД 727/2018г - с. Тетово, общ. Русе, ул. Странджа № 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.06.2024 09:00
Публикувано на 4 април 2024 г. в 10:09 часа
Парцел с къща
1 015.00 кв.м
12 408.30 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николово
Адрес
ИД 659/2023г - с. Николово, ул. Стара планина № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.06.2024 09:00
Публикувано на 2 май 2024 г. в 16:22 часа
Парцел с къща
1 420.00 кв.м
5 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Екзарх Йосиф
Адрес
ИД 1361/2023
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Публикувано на 8 май 2024 г. в 15:51 часа
Парцел с къща
900.00 кв.м
6 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сваленик
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00