ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
3
ПЛОЩ
64.50 кв.м
Населено място
гр. Кубрат
Адрес
град Кубрат, улица Цар Освободител № 20, вход Б, етаж 3, апартамент № 6
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40422.504.558.1.12 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две, точка, петстотин и четири, точка, петстотин петдесет и осем, точка, едно, точка, дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрени със заповед РД-18-7/14.02.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: 03.02.2016г. Адрес на самостоятелния обект: град Кубрат, улица Цар Освободител № 20 /двадесет/, вход Б /буква „Б“/, етаж 3 /три/, апартамент № 6 /шест/. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 /трети/ в сграда с идентификатор 40422.504.558.1 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две, точка, петстотин и четири, точка, петстотин петдесет и осем, точка, едно/, която е с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 40422.504.558 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две, точка, петстотин и четири, точка, петстотин петдесет и осем/, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 64.50 кв.м. /шестдесет и четири цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, ведно с прилежащото му избено помещение № 11 /единадесет/ с площ от 10.73 кв.м. /десет цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, както и 3.13 кв.м. /три цяло и тринадесет стотни квадратни метра/ идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 40422.504.558.1.11, под обекта – 40422.504.558.1.6 и над обекта – 40422.504.558.1.18, стар идентификатор: няма.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 14 май 2024 г. в 15:53 часа
Двустаен апартамент
67.03 кв.м
130 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разград
Адрес
ж.к. Лудогорие, бл. 7 , ет. 3, ап. 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:30