ПЛОЩ
2 427.00 кв.м
Населено място
с. Чепинци
Район
Нови Искър
Адрес
с. Чепинци, м. "Връшник"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80409.5811.39 (осем, нула, четири, нула, девет, точка, пет, осем, едно, едно, точка, три, девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чепинци, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Чепинци, район „Нови Искър“, местност „Връшник“, с площ от 2427 (две хиляди четиристотин двадесет и седем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 314037 (триста и четиринадесет хиляди тридесет и седем), при съседи: имот с идентификатор № 80409.5811.33, имот с идентификатор № 80409.5811.38, имот с идентификатор № 80409.5811.37, имот с идентификатор № 80409.5811.40, а съгласно документ за собственост горепосоченият недвижим имот представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер № 1279 (хиляда двеста седемдесет и девет), находящ се в село Чепинци, местността „Връшник“, Столична община, административен район „Нови Искър“, планоснимачен район „Село Чепинци (VII-23), нанесен в кадастрален лист № Б-4-7-В (буква „Б“, тире, четири, тире, седем, тире, буква „В“), който поземлен имот е с графично изчислена площ от 2427 (две хиляди четиристотин двадесет и седем) квадратни метра, при съседи: на югоизток – поземлен имот с пл. № 1280 и на северозапад – поземлен имот с пл. № 1278, а съгласно доказателствени документи за собственост при граници: североизток – полски път на Столична Община, северозапад – поземлен имот на Милен Миланов Цанев, югоизток – поземлен имот на Милен Миланов Цанев, югозапад – нива на Антон Николов Иванов.

Мария Красинова Цачева
РЕГ. № ЧСИ
840
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029836136
Публикувано на 7 май 2024 г. в 14:38 часа
Парцел
1 144.00 кв.м
62 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ул. "Борис Рангелов" № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Цеков Николов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:15
Публикувано на 8 май 2024 г. в 11:43 часа
Парцел
618.00 кв.м
53 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Кремиковци, квартал Сеславци, улица "Детелина" № 9
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Цеков Николов
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Публикувано на 10 май 2024 г. в 09:39 часа
Парцел
727.50 кв.м
48 672.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Панчарево
Адрес
с. Панчарево, местност "Горно Ливаге"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 17:29 часа
Парцел
516.00 кв.м
164 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
кв. Княжево, ул. Всеволод Гаршин № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00