ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
470.00 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
МЕСТНОСТ ПАПАЗ ДЕРЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ (ЛОЗЕ) с площ 437 кв. м. (четиристотин тридесет и седем квадратни метра) по скица, и 500 кв. м (петстотин квадратни метра) по нотариален акт, намираща се в землището на град Русе, община Русе, област Русе, местността ЗАД ЛЕВЕНТА, представляваща поземлен имот 1459 (хиляда четиристотин петдесет и девет) по кадастралния план на град Русе, при граници: имот №1458, имот №1462, имот №1460, път на Общината, заедно с построената в него СЕЗОННА ЖИЛИЩНА СГРАДА и други подобрения, с описание по кадастрална карта: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ МЕСТНОСТ с идентификатор 63427.155.1459 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто петдесет и пет, точка, хиляда четиристотин петдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: град Русе, община Русе, област Русе, местност ПАПАЗ ДЕРЕ, с площ: 437 кв.м. /четиристотин тридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 0, парцел: 0; Съседи: 63427.155.1485, 63427.155.1458, 63427.155.1463, 63427.155.1462, 63427.155.1461, 63427.155.1460, заедно със сградите, които попадат върху имота: 1. Сграда 63427.155.1459.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто петдесет и пет, точка, хиляда четиристотин петдесет и девет, точка, едно/: застроена площ 33 кв.м. /тридесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Вилна сграда еднофамилна

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747
Публикувано на 29 март 2024 г. в 16:16 часа
Парцел
691.00 кв.м
2 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кривня
Адрес
ИД 679/2020г. - с. Кривня, ул. Опълченска № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 23.04.2024 до 23.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 09:00
Публикувано на 4 април 2024 г. в 17:18 часа
Парцел
1 281.00 кв.м
20 376.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николово
Адрес
ИД 609/2023г. - с. Николово, ул. Христо Ботев №52
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.06.2024 09:00
Публикувано на 23 април 2024 г. в 08:15 часа
Парцел
1 129.00 кв.м
17 366.13 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
гр. Русе, о6щ. Русе, о6л.Русе, местност ПОД ЛЕВЕНТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Петров Николов
СРОК
от 06.05.2024 до 06.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.06.2024 09:00
Публикувано на 2 май 2024 г. в 09:38 часа
Парцел
950.00 кв.м
3 780.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Семерджиево
Адрес
ИД 251/2023г - с. Семерджиево, ул. Арда № 6
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00