ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
278.00 кв.м
Населено място
гр. Велинград
Адрес
ул. Евлоги Георгиев № 22
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 11.05.2024 до 11.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.06.2024 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- ДВОРНО МЯСТО, съставляващо поземлен имот № 2793 в кв. 169 по регулационния план на гр. Велинград, имот с пълен кадастрален номер 505.2793, целият с площ по документи за собственост от 242 кв.м., а по скица с площ от 271 кв.м., за който е отреден УПИ X на площ от 253 кв.м., с неприложена за УПИ регулация, при съседи за имота: ПИ № 505.2792 на Кръстина Стойчева Филипова, ПИ № 505.2791 на наследници на Димитър Велев Павлов и др., ПИ № 505.9013 улица – алея и ПИ № 505.9011 улица Евлоги Георгиев, което дворно място съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10450.502.1846 (едно, нула, четири, пет, нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, осем, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Велинград, ул. Евлоги Георгиев № 22, с площ: 278 (двеста седемдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 2793, квартал: 169, парцел: X, при съседи: 10450.502.3131, 10450.502.3133, 10450.502.1844, 10450.502.1845, ВЕДНО с първия и втория жилищен етаж с площ от 92 кв.м., съставляващи съществуваща към 1989 г. жилищна сграда, построена в описаното по-горе дворно място, ВЕДНО с ½ идеална част от пристройката и надстроения етаж към съществуващата към 1989 г. жилищна сграда, построена в описаното по-горе дворно място, която пристройка, съгласно Разрешение за строеж № 326/16.08.1989 г., е с площ 40 кв.м. и се намира в източната част на съществуващата жилищна сграда, съгласно скицата към Разрешение за строеж № 326/16.08.1989 г., която жилищна сграда съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ представлява СГРАДА с идентификатор 10450.502.1846.1 (едно, нула, четири, пет, нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, осем, четири, шест, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Велинград, ул. Евлоги Георгиев № 22, разположена в поземлен имот с идентификатор 10450.502.1846, застроена площ: 139 (сто тридесет и девет) кв.м., брой етажи: 4, предназначение: жилищна сграда – многофамилна.

Забележка. Четвърти мансарден етаж от построената в ПИ с идентификатор 10450.502.1846 жилищна сграда, индивидуализиран в приложеното по делото Удостоверение за описание на сграда № 1015/04.11.2013 г., издадено от Община Велинград, не е предмет на изпълнение в настоящото изпълнително производство, в частност не е предмет на публичната продан.

Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 285 768,00 лв. (двеста осемдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и осем лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494 и чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 9 май 2024 г. в 10:15 часа
Парцел с къща
285.00 кв.м
159 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Панагюрище
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 13:00